فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدين در داخل کشور به مناسبت روز دانشجو

هفته خيزش و اعتراض در هر فرصت, هر زمان و هر مكان
با شعارهای: «مرگ بر ديكتاتور», «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «زنده باد ارتش آزادی»

هموطنان عزيز!
جوانان قيام آفرين!
دانشجويان مبارز و مجاهد!
16آذر، روز دانشجو، فرا می رسد؛ روزی که يادآور شهادت سه دانشجوی پيشتاز دانشکده فنی دانشگاه تهران در 16آذر سال 1332به دست نيروهای سرکوبگر ديکتاتوری پيشين است؛ و يادآور سلسله يی، بی پايان، از خيزشهای دانشجويی در برابر دو ديکتاتوری با شعارهای پرطنين آزادی!

– از شعله ورشدن دانشگاهها در هر16آذر، به رغم سلطه ساواک و ديکتاتوری پيشين، تا پرالتهاب ترين روزهای قيام و انقلاب ضدسلطنتي و سخنان رهبر مقاومت پس از آزادی از زندان با شعار: «زنده باد انقلاب دموکراتيک مردم ايران»! سرآغاز رويارويی «با دجاليت انقلاب اسلامی» و سارقان انقلاب در اردوی خمينی.

– از سلسه تظاهرات و اعتصابهای مستمر دانشجويی پس از اشغال دانشگاهها با کودتای ضدفرهنگی ارتجاع تا خيزشهای بزرگ جوانان و دانشجويان هم چون قيام تيرماه 78 و روياروييهای فراموشی ناپذير با نيروهای سرکوبگر رژيم در سلسله قيامهای سال 88 که رژيم ولايت فقيه را از بنياد به لرزه در آورد و حقانيت و حتميت سرنگونی آن را به دنيا نشان داد

جوانان قيام آفرين!
دانشجويان ايران زمين!
16آذر، روز دانشجو، بار ديگر فرامی رسد. سازمان مجاهدين خلق ايران، با درود به روانهای پاک دانشجويان مجاهد و تمامی شهيدان دانشجو که جان خويش را فديه راه آزادی و مبارزه با ديکتاتوری مذهبی ولايت فقيه کردند، عموم دانشجويان، دانش آموزان و جوانان آزاده و اشرف نشان ايران را به برپايی هفته اعتراض و قيام در هر فرصت، هر زمان و هر مکان با شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «زنده باد ارتش آزادی» فرامی خواند.

خامنه ای، مانند همه ديکتاتورهای مفلوک و محکوم به سقوط، درمانده در باتلاق بحرانهای مرگبار درونی و در حال دست و پا زدن در تله اتمی و خطر زهرخوران تحميلی، و به رغم تمامی دعاوی مسخره و نمايشی اعتدال و ميانه روی، هيچ «تدبير» ی جز اعدامهای فزاينده و کشتارهای جمعی از جای جای ميهن اسير تا شهر شرف و پايداری، نمی يابد تا شايد بدينوسيله مانع سر باز کردن اعتراضات و قيامهای مردمی شود و به ويژه نسل جوان و آگاه و دانشجو را با تشديد فشار مرعوب و خاموش کند.

دانشجويان آگاه و پيشتاز!
جوانان مبارز و مجاهد!
در گراميداشت 16آذر، روز دانشجو، بپاخيزيد و خروش آزادی را در دانشگاههای سراسر کشور طنين افکن کنيد.

در تاريکی ارتجاع و ديکتاتوری، در همبستگی با توده های مردم به جان آمده به ويژه کارگران و در همراهی با خانواده های زندانيان سياسی و شهيدان راه آزادی، شعله های پايداری را با جسارت اشرف نشان و در عزم راسخ انقلابی برای سرنگونی فاشيسم مذهبی، در همه جا برافروزيد.

نصر من الله و فتح قريب – مرگ بر اين رژيم مردم فريب
سلام بر خلق ـ سلام بر آزادی- درود بر رجوی
ستاد اجتماعی مجاهدين در داخل کشور
3آذر 1392.