فراخوان مال باختگان به اعتراض در تهران

shandisدر پی تجمعات اعتراضی مالباختگان مؤسسه غارتگر پدیده شاندیز در مشهد که در روزهای اخیر صورت گرفت و تجمعات چند روز اخیر در تهران که با یورش نیروهای ضدشورش رژیم روبه‌رو شدند، تظاهر کنندگان طی فراخوانی مجدد بر روی شبکه‌های اینترنتی، اغلام داشتند که  روز دوشنبه 14 دی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کشور در خیابان فاطمی تهران انجام خواهد شد.