فریاد رژیم از دست اروپا: نمایش اخیر اروپا نجات دهنده برجام نخواهد بود

 حسینی سفیر اسبق رژیم  در ایتالیا  گفت: تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی توسط اتحادیه اروپا، تصمیم ناموجه دیگری است که کشورهای اروپایی در این ایام نسبت به آن اقدام کرده اند.

حسینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا هوشیار باشد که چنانچه بطور جدی خواستار روابط دوستانه و رو به گسترش با جمهوری اسلامی ایران است، باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد، تصمیم مستقل و سریع این اتحادیه مبنی بر تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی اساساً در تعارض با حُسن نیتی است که برخی از کشورهای اروپایی در همکاری با ایران مدعی آن هستند.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص پناه دادن کشورهای اروپایی به گروه های معارض و برانداز ایرانی در خاکشان تصریح کرد: قطعا، اقدام اروپا در پناه دادن گروهک های تروریستی و تجزیه طلب و همچنین حمایت و تامین آزادی عمل آنها نشانه ای بارز از بی صداقتی و همچنین استاندارد دوگانه و مبتنی بر استفاده ابزاری و مخرب از موضوع تروریسم در قبال جمهوری اسلامی ایران است. ا

ین نکته نیز با ادعای برخی از طرف های اروپائی مبنی بر وجود اراده لازم در تقویت مناسبات با ایران و البته با ارزش هایی که خود آنها مدعی آن هستند، مغایرت دارد.

وی در خصوص لزوم تغییر سیاست خارجی ایران در قبال اروپایی ها باتوجه به سیاست های اخیر آنها، ادامه داد: اصول سیاست خارجی ایران و همچنین ضرورت ها و اولویت های روابط خارجی و منافع و امنیت ملی ما اجازه نمی دهد که دیپلماسی و سیاست خارجی را به اروپا و غرب یا به منطقه دیگری از مناطق جهان محصور و محدود کنیم.

سفیر اسبق ایران در ایتالیا در پایان خاطرنشان کرد: اروپا  اما متاسفانه در عمل، بویژه طی ماه های اخیر، در حال نمایش تصویر مایوس کننده ای از خود است و حتما چنین نمایشی تامین کننده منافع اروپا و نجات دهنده برجام نخواهد بود. خبرگزاری مهر