فریماه سیم فروش: بهار آمد

k4بهار آمد ولی بوی بهار نیست

بهارآمد وبازابراست اینجا

زمین هم، پرزبرف ویخ

وایران نیز پردرد است

همه خوشحال، که عید آمد

نمیدانم،

که عید آمد؟

وکِی آمد؟

زمانی که نگاهِ خیره کودک

به تنگِ خالی از ماهی است

وحتی یک شکوفه، بر درخت نیست

می توان خوشحال و خندان گفت:

که عیدآمد، بهارآمد

 

گذشتن از چنین عیدوبهاری

بس بودآسان

به امیدبهارروشن فردا

بهارما، بهار پرشکوفه است

وعیدِ ما، نگاهِ شادِ یک کودک،

به رقصِ ماهیِ قرمز،

درتنگ بلوراست

فریماه سیم فروش

مارس 2015