فیلم – دانش آموز شیرازی: به زور ما را برای سخنرانی روحانی آوردند

در فیلم زیر یک دانش آموز شیرازی افشا می کند که 1394 دانش آموز را از مدارس مختلف به «زور» به عنوان سیاهی لشکر برای سخنرانی آخوند جنایتکار روحانی آورده اند.

دانش آموزان دیگر افشا می کنند که در صورتی که هر دانش آموزی در این سخنرانی شرکت نکند 3 نمره از نمره انضباطش کم میشود.