قطع روابط توريستی مصر با رژيم ايران

وزیر توریم دولت مصر روز سه شنبه، 9 مکهر، اعلم داشت که کشور متبوعش روابط توریستی خورا با رژیم ایران. قطع میکند.

دولت مصر این تضمیم  به دليل تهديدهای امنيتی به حالت تعليق در امده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: پرواز توريستی از ايران به مصر در زمان محمدمرسی شروع شد. اما در حال حاضر ارگانهای امنيتی مصر رژيم ايران را به دخالت در کشورشان متهم می کنند.