ماتریس:ایا پاندمی کرونا، نقشه جهان را برهم خواهدزد؟

ماتریس گفتگویی زیبا در مورد جهان بعد از کرونا و پیدا کردن پاسخ برای:

ایا دنیا دچار تغییرات اساسی میشود؟ اگر میشود به کدام سمت میرود؟

ایا نیروهای نظامی و ارتش در خدمت مردم و رفاه انها تغییر ماهیت میدهند؟

بشریت ایا. در برابر نظام ارزشی مبتنی بر فرد به دنبال چشم اندازهای دیگری میرود یانه؟

کرونا پیروز میشود یا دولتها؟