مجاهدین خلق در صورت فروش اموال اشرف، 100 ميليون دلار به صندوق اعتماد دبيرکل می پردازند

سازمان مجاهدين خلق ايران اعلام كرد از طريق نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس گروه رابطه با عراق به ملل متحد اطمينان داد در صورتيكه حكومت عراق بگذارد قرارداد اين سازمان با كمپاني انگليسي در مورد دارايي هاي اشرف به اجرا در بيايد براي حفظ جان مجاهدين در ليبرتي و انتقال آنهابه يك كشور ديگر 100 ميليون دلار از اين مبلغ را به صندوق اعتماد دبيركل ملل متحدپرداخت مي كند.

– دبيركل ملل متحد در 23 اكتبر تأسيس صندوق اعتماد براي تأمين هزينه هاي ملل متحد به منظور انتقال مجاهدان ليبرتي به كشورهاي ديگر را اعلام كرد و بر استمرار مسئوليت دولت عراق در تضمين سلامت و امنيت ساكنان ليبرتي در دوره اقامت آنها در اين كمپ تاكيد كرد

– دولت آمريكا در 24 اكتبر اعلام كرد يك ميليون دلار به صندوق تأسيس شده از جانب دبيركل پرداخت مي كند و از ساير كشورها خواست به اين صندوق كمك كنند. سازمان مجاهدين خلق ايران امروز در همين خصوص، مجددا با تشكر از ابتكار دبيركل و كمك يك ميليون دلاري ايالات متحده به سازمان ملل كه البته صرف هزينه ها و كاركنان ملل متحد مي شود، آمادگي خود را براي پرداخت يكصد ميليون دلار از محل فروش اموال و دارائيهاي اشرف به صندوق اعتمادي كه دبيركل براي تأمين هزينه هاي سازمان ملل و كاركنانش تأسيس كرده است، مورد تأكيد قرار داد.

مبلغ كل فروش دارائيها و اموال ساكنان اشرف طبق قرارداد منعقده با كمپاني انگليسي در مجموع 600 ميليون دلار بود كه با 50 ميليون دلار تخفيف براي سرعت در كار ، به 550 ميليون دلار تنزل يافت. – سازمان مجاهدين خلق ايران خاطرنشان كرد ما نمي دانيم ده ها ميليون دلار پولهاي دريافت شده توسط كوبلر از صندوق سازمان ملل به چه مصرفي رسيده زيرا حتي يك دلار از آن نيز به مجاهدين داده نشده است. – سازمان مجاهدين از دبيركل و دولت آمريكا خواست حكومت عراق را وادار كنند طبق طرح 5 سپتامبر 2013 سازمان ملل كه دولت عراق آن را پذيرفته بود و مبناي انتقال 42 تن مجاهدان باقيمانده در اشرف به ليبرتي قرار گرفت ، به تعهد خود در مورد فروش دارائيها و اموال اشرف عمل كند و از هرگونه كارشكني و ممانعت در اين زمينه دست بردارد.

در طرح سازمان ملل كه مورد تأييد دولت آمريكا و حكومت عراق قرار گرفته است، به وضوح خاطرنشان شده كه حكومت عراق مي پذيرد كه ساكنان مي توانند در هر زمان به فروش ممتلِكات خود مبادرت كنند.

منبع: تلويزيون ملي ايران سيماي آزادی