محمد قرائی: جانهای شعله ور…

mohamad gharai1مشعلهای زنده وجاویدان “ندا” و “صدیقه” دراعماق تاریخ همچنان شعله ور وسوزانند. بی قرار و آرام ، زبانه می کشند، برتن وجان پرونده های ارتجاع واستعمار میزنند. می سوزانند وخاکسترش را برباد می سپارند.خبرمختومه شدن پرونده طولانی و قطور”ارتجاع خواسته” و “استعمار پرداخته” علیه مجاهدین، موجی از شادی و شعف را درمیان عاشقان آزادی مردم ایران برانگیخته است.
پیروزی بزرگ عدالت و وجدانهای بیدار برمماشات وبند وبست کثیف وخائنانه.
اثبات چند وچندین باره اصل “میتوان وباید”ریسجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی.
تایید دگرباره چنگ زدن به ” اصل کس نخارد پشت من جزناخن انگشت من” رهبری همیشه بیدار!
از نشانه های بارز “تغییردوران” و” دوران تغییر!”
از آثار و تبعات اجتناب ناپذیر جرعه های جام زهراتمی که جانهای شیفته وشعله ور به ولی فقیه نوشاندند.

درقسمتی ازحکم قاضی تحقیق آمده است:
” باید گفت شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران یک تشکل جمعی را تشکیل میدهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم ایران است.”
وایضا درجملات دیگری از این حکم تاریخی :
داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروریسم توصیف شود.”

این حکم تاریخی تنها مختومه شدن طولانی ترین وقطور ترین پرونده شیطان سازی علیه مجاهدین ومقاومت نیست بلکه خط بطلان نهایی است برلجن نامه های زنجیره ای علیه مقاومت درسالیان گذشته.
مشروعیت بخشیدن به خط وخطوط مقاومتی خونباراست که این روزها تولد پنجاه سالکی خویش را جشن گرفته است.

بزرگداشت خونهای پاک ومطهری است که تحت لوای این گونه پرونده های کذایی، شکنجه شده، شمع آجین گشته وبه تیرک دارکشیده شدند.
راست گفت ” مسعود خجسته خلق” درهرکجای جهان که ذره ای” قانون” و”عدالت” باشد پیروزصحنه میدان، مجاهدین ومقاومت عادلانه مردم ایران است.

دراین روز بزرگ درود بفرستیم برتن های های همیشه شعله ور وجاوید “نداحسنی” و “صدیقه مجاوری”
مبارک باد بر”فرمانده مسعود” آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست.
مبارکباد بر” مریم رهایی” بانوی ” امید” ،”مقاومت” وعشق به آزادی ورهایی مردم تحت ستم ایران.
مبارکباد برروحهای بی قرار پنجاه ودو شهید اشرف که اشرف شهیدان شدند.
مبارکباد بر”بیابیا گویان” مجاهدان زندان لیبرتی که الهام بخش مبارزات خلق درزنجیرند.
مبارکباد برزندانیان مقاوم مجاهد ومبارز درسیاهچالهای رژیم قرون وسطیی.
مبارک برخلق قهرمان وبپاخسته ایران درجای جای مهین وهمه اشرف نشانان.

محمد قرایی
سوئد- 18 سپتامبر2014