محمد قرائی: “جانها” بر “کف دستها!”

mohamad gharai1تعداد اعدامها درحکومت آخوند روحانی درسالیان اخیر رکورد شکن است.

یش از هزاراعدام ، ثمره شوم دولت اعتدال وتدبیرازما بهتران!

اخیرا دبیرکل سازمان ملل ، نفض مستمر حقوق بشر درایران را محکوم کرد وخواستاز آزادی زندانیان سیاسی درام القرای ترور ووحشت ملاها شد.
حاکمان تهران در جفا وستم برمردمان هم راه تبعیض درپیش گرفته اند. اقلیت های مذهبی و قومی ستمی مضاعف را متحمل میشوند. دراین میان ، اقلیت مذهبی دراویش گنابادی به دلیل مقاومت وایستادگی برعقاید خویش، بارها وبارها تار ومار شده اند. مساجدشان را برسرشان آوار کرده اند. عبادتگاه آنها باآتش خشم وجهل آخوندهای مرتجع درجای جای میهین سوخته و خاکسترشده اند.

جوانان وروشنفکرانشان دسته دسته دستگیر و دربازداشتگاههای قرون وسطیی مورد شکنجه قرار گرفته و میگیرند. برغم این همه ستمگری عریان، جماعت دراویش از پای ننشسته و بارها وبارها برای احقاق حقوق مشروع خویش بپا خاسته اند.

روز 9 شهریور امسال تعدادی از فعالین دراویش درزندانهای شیراز و اوین همزمان دست به اعتصاب غذا زده وخواستار رفع محدودیت های طاقت فرسا علیه خویش گردیدند. آنها متعاقبا با نوشتن وصیت نامه های خود اظهار داشتند اعتصابشان نا محدود است وتا آخر وتا دم مرگ مقاومت خواهند کرد.

شنبه، 29 شهریور خانواده های زندانیان و هم کیشان با اطلاع قبلی وبا شعار کوچ به سوی زندان اوین به سمت ساختمان دادستانی آخوندها درتهران رفتند. قداره بندان وحرامیان آخوندها، راهها را بسته و شروع به دستگیری انبوه وضرب وشتم آنها نمودند. گفته میشود بیش از بیست واگن پلیس بازداشتیها را روانه کلانتهریهای تهران ساختند. نام سیزده کلانتری مملو از دستگیرشدگان تا بحال مشخص شده است. بدنبال سرکوب و دستگیری صدها تن، امروز یکشنه 30 شهریور دراویش از سراسر ایران به سمت تهران سرازیرشدند . سربازان بدنام اطلاعات وچماقداران لباس شخصی خامنه ای درهراس از پیوستن مردم به تظاهرکنندگان، مغول وار برهموطنان بی گناه تاختند. دستها شکسته وسرها شکافتند. گفته میشود تا این لحظه بیش از هشتصد نفردستگرشده وتعدادی از انها به زندان اوین منتقل شده اند. درمیان دستگیرشدگان از اطفال کم سن وسال و زنان هفتاد ساله به چشم میخورد.

یک مادر سالخورده که صدایش ضبط شده ماجرا را چنین شرح میدهد:
«… ما آمده‌ایم که بگوییم ما را هم بگیرید و ببرید، یا این‌که بروید ببینید خواسته‌های اونها چیه، الآن 16روز بیشتره که بچه‌های ما اونجا اعتصاب‌غذا هستند. ما را آورده‌اند در حسینه، بچه دو ماه تا 9ماه تا پیر زن هفتاد ساله همراه ماست. شوک الکتریکی زدند، باتون زدند به بدن خواهرهای ما، آورده‌اند که حسینه قم را روی ما پیاده کنند… به ما الآن می‌گویند که ما داعشی هستیم، قبلاً به ما می‌گفتند که ما دزد هستیم، الآن به ما می‌گویند داعش».

ابزارهمیشگی رژیم برای بستن جامعه و جلوگیری از خیزشها، ایجاد جو رعب و وحشت دائم است.
این هدف تابه حال وبطورموقتی ازطریق دستگیریهای گسترده، زندانی کردن، شکنجه ، تیرباران، حلق آویز وسنگسار کردن میسرشده است. برغم میلیونها دستگیری، میلیونها زندانی ، صدها هزار اعدامی طی سالیان، به نظرمیرسد که ملاها در زمینه سرکوب هم به پایان خط رسیده اند. فیلمهایی که ازایران به بیرون درز کرده است نشان دهنده مقاومت اعدام شدگان، اعتراض مردم وبعضا دخالت انها برای نجات جان قربانیان بوده است.
یک نمونه ازاین فیلمها ، درگیری مردم سیرجان با مزدوران برای نجات دواعدامی است . بنگرید:

درداخل زندانها نیزاعدامیان بعضا شورش میکنند و با دستان خالی درمقابل قاتلان وشکنجه گران مقاومت می کنند. اخرین نمونه ازاین دست را میتوان شورش زندانیان درزندان قزلحضا به حساب آورد:

این روزها هموطنان درویش ما، در زندانها وصیت نامه های خودشان را نوشته اند. شعارشان ایستادگی تامرگ است برای محقق شدن حداقل حقوق مشروع خویش. هم فکران واعضای خانواده هایشان درتعداد هزاران نفرشعار کوچ به زندان اوین میدهند. شاید برای اولین بارباشد جماعتی از مردم ایران که طاقتشان طاق شده، دسته جمعی برای رفتن به زندان اوین عملا دست بکارشده وبه سمت دادستانی ملاها هجوم آورده اند.
ازجانب دیگر، حاکمیت در رابطه با برنامه صدورتروریسم ، سرش به سنگ خورده ودرمنطقه به سمت انزوای کامل میرود. وضعیت فلاکت بار رژیم درعراق وسوریه ، گویای وجوهی دیگر ازبن بست ملاهاست.
بن بست رژیم در پرونده اتمی عمامه بسران تهران را که کم وبیش همه درجریان هستیم. یکدست جام زهرودستی دگرطناب دارتحریمهای فلج کننده که درچشم اندازاست.
بی دلیل نیست که خامنه ای وضعیت نظام را قمر درعقرب می بیند و به صراحت میگوید ماشین نظام درحال گذراز یک گردنه وپیچ خطرناک است( نقل به مضمون)
بی دلیل نیست امیران ولی فقیه پوشالی درخیمه شب بازیهای نمازجماعات، کروحشت اجرا می کنند.
بی جهت نیست که وزیرخارجه رژیم درنیویورک به اوباما التماس می کند حرفی بزند وقولی بدهد وکنگره را دور بزند تا جناج مغلوب چیزی برای گفتن درمقابل دلواپسان نظام داشته باشد.
خامنه ای خبر مریضی وبستری شدنش را دربوق وکرنا می کند. اراذل و اوباش ریزودرشت طویله نظام را به صف می کند تا به نعلین بوسی اش بروند. و درخاتمه این معرکه گیری وشامورتی بازی با لمپنی ولودگی تمام، مقام دولتی امریکا را” دختره ای” که باعث تفریح ونشاطش شده قلمداد میکند!
کلام آخراینکه بقول آقای موشکاف درسیمای آزادی، ملاها بین چکش ائتلاف علیه داعش و سندان تحریمها درحال له شدن هستند.
ومردمی که جانهایشان را درکف دستها نهاده، آماده پرداخت بها شده اند.

محمد قرایی- سوئد
سپتامبر2014