محمد قرائی: “داعش” یا “ابوداعش” مسئله این است؟!

داستان مقام عظمای! ولایت ما، داستان غریقی را ماند که برای غرق نشدن خود وخانمانش دست به هرکاری میزند. آدمیزاد درمقابل گرفتاریهای نفس گیروحاد پیش آمده دوآلترناتیو بیشترنمی شناسد.

یا با استفاده ازامکانات باقی مانده دست بکارحل تضاد میشود ویا با ایجاد هیاهو وجاروجنجال برسروصورت خود می کوبد. درحقیقت آدم مفلوک وبیچاره برای برون رفت ازمخمصه، راه خود زنی درپیش میگیرد.

همه قرائن ونشانه ها پس ازنوشیدن اجباری جام زهراتمی، حکایت ازجامعه انفجاری ایران کرده ومی کند. مردم درتلاش تسخیرخیابانها برای رساندن اعتراضات فروخورده سالیان خویشند. رژیم نخست تلاش کرد با خفقان مطلق وسرکوب عریان ازسرازیرشدن مردم به خیابانها جلوگیری بکند. فوران خشم وعصیان مردم بپاخاسته زیرپوست شهرها ومکانهای مستعد اشتعال، آخوندها را یک قدم عقب نشاند. سردمدران سرکوب وشکنجه ناچارشدند به تظاهرات مقطعی وکنترل شده مردم تن دهند. روزانه ده ها تظاهرات کوجک وبزرگ دراقصا نقاط شهرها وحتی روستاهای دورافتاده درجریان بهم پیوستن بود. مردم بپاخاسته شهرها علیه عمامه داران غارتگرشعارمیدادند وخواهان احقاق حقوق خود بودند. افشاگریهای جناحین طالب قدرت درنظام درجریان نمایش انتخابات خواسته ها وانتظارات بحق مردم را به جلو پرتاب کرد. آخوندها درمنطقه وجهان به دلیل تغییرات بوجود آمده بشدت منزوی شدند. هاشمی رفسنجانی یکی ازتکیه گاهها ولنگرگاههای رژیم، ریق رحمت را سرکشیده وبرخاک خفت. خبرهای زیادی حاکی ازوضعیت جسمی زارونزارولی فقیه میکند. سیمرغ رهایی مقاومت مردم ایران ریسمانهای تنیده برتن وجان خویش براثربند وبست ارتجاع واستعماررا ازهم دریده وبه پروازدرآمده است. جنبش عظیم خونخواهی فرزندان رشید خلق دردهه خونین شصت، جان گرفته ومیرود همچون کوتاهی ازآتش برریش وریشه آخوندها فروبریزد. همه این عوامل وپدیده های قانونمند، عرصه برعمامه داران سفید وسیاه تنگ کرده است.

بااین اوصاف واحوال، باعرض پوزش، خودتان را به جای مقاوم ولایت! تصورکنید، راستی چه باید کرد؟!

برای برون رفت ازاین همه بحرانهای نفس گیر، شب تاریک وبیم موجهای آنچنانی، راه حل بهتری سراغ دارید؟! فعلا کاری به ” سفارشی ” ویا “نمایشی” عملیات تروریستی اخیرنداشته باشید!

نظرات مجروحی که خطاب به وزیربهداشت نظام گفت درتعجب است که چطورحتی به اواجازه حمل یک خودکاررا ندادند ولی چشم براسلحه ومهمات تروریستها بستند را هم فعلا کناری نهید!

به شوروفتورخبرنگاررسمی تلوزیون نظام هم که گفت تروریست مهربان وانسان دوست داعشی! خلوتی دورازمردم را انتخاب کرد وخودش را منفجرکرد راهم عنایت نداشته باشید!

اگرهمه این مدارک حی وحاضرراهم عمدا نادیده بگیریم ، ازانتخاب روزی که سنای آمریکا میخواست تحریم همه جانبه دوهزاروهفده علیه نظام وسپاهش را به تصویب برساند نمیشود گذشت. هرچه بود اتقاق میمونی برای نظام ومقام عظمایش رقم زد. بعضی ازسناتورهای وابسته به دستگاه او با اونا ، الحق سنگ تمام گذاشتند. رندی میگفت مقام عظما حتما با شنیدن این بیانات آخوند پسند بادم خویش گردو می شکسته است! آیت اله بی بی سی ومزدوران برون مرزی مقام ولایت هم لب ولوچه شان ازشیرینی به موقع عملیات سفارشی ویانمایشی آب افتاده بود. بعضا حتی به مثابه کاسه داغترازآش شده وبه اتاق فکردرتهران پیغام وپسغام ارسال میکردند که اشتباه نشود عملیاتی به این پیچیدگی نمیتواند کارداعشی ها باشد وآدرس دشمن اصلی ولایت را جارمیزدند.

درداخل ایران بسیاری ازمردم انگشت نشانه رابه سمت خیمه وخرگاه نظام گرفته اند. خامنه ای با استفاده ازفرصت بدست آمده فرمان آتش به اختیار صادرکرده است. خبرها حاکی است تلاش میکنند به کمک اراذل واوباش حکومتی سایه خفقان را هرچه بیشتربرآسمان شهرهای مهین بگسترانند.

خواست بیرونی نظام امداد رسانی به دستگاه مماشات برای جبران شکستهایش بود که به نظرمیرسد دراین امرموفق نبوده است. آیا خامنه ای ورژیمش میتواند حتی درکوتاه مدت هم که شده با تکیه برسرنیزه جامعه را ببندد واجل محتومش را به تاخیربیندازد؟

قانونمندیها وانباشته شدن خشم ونارضایتی فزاینده مردم ایران چیزدیگری را می طلبد. روزها وهفته های آینده نشان خواهد داد که اگرحادثه تروریستی تهران حتی مائده ای برای نظام بحساب آید به مجموعه دلایل میتواند آغشته به زهری ویران کننده باشد.

محمد قرایی- سوئد

خردادماه نود وشش