محمد قرائی: کین هنوزازنتایج سحراست…!

گفته میشود سردمداران رژیم آخوندی ونزدیکان خمینی مدفون، مصرانه ازاو خواسته بودند تاقبل ازسربرخاک نهادنش سه مقوله اساسی بقایای خودش را تعیین تکلیف کند. پرونده جنگ ضد میهنی را کین هنوزازنتایج سحراست…!

ببندد، زندانهارا ازمخالفین وبخصوص مجاهدین پاکسازی نماید و جانشین خودش را تعیین کند. دجال جماران با فتوای کشتارقتل عام شصت وهفت بزعم باطل خودش آلترناتیورا کمرشکن کرد و جام زهرآتش بس را سرکشید. دررابطه با خواسته عاجل سوم ، اجل امانش نداد تا بفکرجانشین باشد وشاید هم کسی را شایسته خلافت پس ازخود نمی شناخت!

خمینی با شم ضد انقلابی که داشت برای درامان ماندن ازجوشش خون شهیدان قتل عام، تلاش کرد همه جناحین نظام را درگیرهولاکاست تابستان سیاه شصت وهفت بکند. بسیاری ازسران ودست اندرکاران رژیم مستقیم وغیرمستقیم دراعدام وحلق آویزمجاهدین ومبارزین دستانشان تا مرفق درخون شهیدان آغشته شد. نزدیک شدن به مقوله قتل عام ، خط قرمزنظام اعلام گردید وبرغم شعله ورشدن تضاد ها وتشدید جنگ گرگها، دهه های متوالی اعوان وانصارنظام ولایی ملزم به رعایت این خط قرمزشدند.

اجساد مطهرشهیدان درقبرهای بی نام ونشان به خاک سپرده شدند. بسیاری ازاین مکانهای ناشناخته با بتون پوشانده شدند تاامکان افشاشدنشان تقلیل پیداکند. برغم همه این تشبثات شیطانی هرازگاهی بطورکاملا اتفاقی، نمونه هایی اینجا وآنجای کشوردرمعرض دید افکارعمومی قرارمیگرفت وداغ دل داغداران را تازه میکرد.افشاگریهای مقاومت درسایه سارمماشات گران وحامیان غارتگرملاها آنچنانکه باید وشاید حق مطلب را تامدتهای مدید ادا نمیکرد.

پس ازپیروزیهای بزرگ مقاومت، ریسجمهوربرگزیده خانم مریم رجوی طی بیانیه ای پرونده دادخواهی شهیدان بخون خفته خلق را بازگشود وازهمگان خواست برای دادخواهی خون شهیدان بپاخیزند. افشای فایل صوتی سخنان منتظری به عنوان جانشین وقت خمینی سندی تکاندهنده وانکارناپذیردراین زمینه بحساب آمد.

دستگاه دیپلماسی انقلابی مقاومت، تمام عیاروارد کازاردادخواهی شد. تظاهرات وآکسیونهای اعتراضی هواداران مجاهدین وآزادیخواهان دربسیاری ازشهرهای جهان برگزارگردید.

خانواده قربانیان وزندانیان قهرمان درداخل شکنجه گاهها با درمعرض خطرقراردان جانشان هرکدام به نوبه خود پرچم دادخواهی را بردوش کشیدند. خون سرخ وجوشان شهیدان وارد پیکرنسلی شد که بقایای خمینی بسیارکوشیده بودند تا مانع ازساری وجاری شدنش بشوند.

درنمایش انتخابات قلابی ریسجمهورآخوندها تحت تاثیرفشارافکارعمومی ودرجهت زدن رقیبش مجبورشد حاکمیت سی وهشت ساله خودش را رژیم سرکوب واعدام قلمداد کند. اطلاعیه شورای ملی مقاومت اخیرا اعلام کرد که دربسیاری ازشهرها ازجمله مشهد واهوازآخوندها دست بکارشخم زدن مقابرمجاهدین برای پاک کردن مدرک جرم نابخشودنی خویشند. ولی فقیه بیچاره نظام برسرقبردجال جماران چشم درچشم روحانی گفت نباید جای “شهید” با “جلاد” عوض شود! خامنه ای مفلوک تلاش کرد با یک تیرهمزمان دوهدف را نشانه رود. ازطرفی خواست نهیبی زده باشد به روحانی که یابوبرش ندارد وبداند که هنوزهم خامنه ای همه کاره نظام است. وازجانب دیگر سوزش وگزیدگی اش ازپیشروی جنبش دادخواهی را فریاد بزند!

خطاب به خامنه ای وروحانی وهمه سرمداران ریزودرشت باید گفت ونوشت:

خط قرمزهای نظام درسیلاب خون سرخ شهیدان رنگ باخته است. یاد ونام شهیدان دراذهان وقلوب مردم رسوخ کرده است، شکستن سنگ قبرشهیدان، به آب بستن وشخم زدن قبور، دردی ازشما درمان نخواهد کرد. پیشبینی منتظری قبل ازجاروشدن ولایت قتل وعام درجلوی چشمان ازحدقه درآمده جناحین غالب ومغلوب برسرقبرخمینی بوقوع پیوسته است. اینک افکارعمومی ایران وجهان نام خمینی وبقایای ورشکسته اش را با جانیان معروف تاریخ همسان می شناسند. کین هنوزازنتایج سحراست …” باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
که مادران سیاه پوش
داغ داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد
هنوز از سجاده ها
سر بر نگرفته اند.”  احمد شاملوی فقید ”
محمد قرایی- سوئد

خرداماه نود وشش