محمد قرایی: از”کجا” تا “به کجا”!

امروز هفده ژوئن، یاد آور کودتای ننگین ارتجاع واستعمارعلیه مقاومت عادلانه وخونچکان ایران است. چهارده سال قبل درچنین روزی دولت وقت فرانسه باهجوم بی سابقه وشرم آوربه پایگاههای مجاهدین ومقاومت یوش برد. پیش ازاین، کشورهای اشغال کننده عراق پایگاههای ارتش آزادی را بکرات بمباران کرده وبسیاری را شهید ومجروح کرده بودند. دریک تقسیم خیانت باردرخدمت به آخوندهای وطن فروش ، حالا نوبت فرانسه بود که بال سیاسی مقاومت سترگ مردم ایران برچیند. ارتجاع غدارواستعمارغارتگرقصد نابودی تام وتمام مقاومت رانموده بودند. شبی تاریک وبیم موج وگردابی هولناک درمقابل مجاهدین ومقاومت دهان بازکرده بود. زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارید.

به نظرمیرسید که قراردادن مجاهدین درلیست سیاه، افاغه نکرده بود.گویی که قتل عام هزاران هزازقهرمان سربداردرسایه سارسکوت مشئمزکننده حامیان غارتگرچاره سازنبود.

نگاهی ازاعماق به این دوران فروریزی ارزشها، نفسها را درسینه حبس میکند. قلبها ازفشارنامردان وخائنان دوران تاحلقوم انسان بالامی آید.روزهای بعد ازاین حادثه تاریخی، شعله های سرکش جانهای شیفته ندا،صدیقه ، نادروحمید و… توطئه های سنگین شیخ وحامیان غارتگرش را سوخت وخاکسترکرد. مجاهدین ورهبری پاکبازشان قوقنوس واروخونین بال دیگرباربه پروازدرآمدند. قلمی کردن هرآنچه دراین دوران نکبتی برمقاومت سترگ مردم ایران ازجانب مرتجعین ومماشاتگران وارد آمد مثنوی هفتادمن کاغذ می طلپد وازحوصله این نوشتارخارج است.

درآستانه برگزاری کهکشان کهکشانها درپاریس دراول جولای دوهزارهفده قرارداریم.

خیلی دورنروم، پارسال درچنین روزهایی خامنه ای برای برون رفت ازبحرانهای لاعلاجش مثل همیشه قلب تپنده جنبش مردم ایران- لیبرتی- را موشکباران کرد. قبل ازآن باتحریم مواد غذایی، دارویی وحتی سوخت درگرمای وحشتناک تابستان عراق، تلاش کرده بود عرصه را برمجاهدین تنگ وتنگترکند. آرزوی ارتجاع واستعمار تسلیم بی قید وشرط ویا غرقه درخون مجاهدین بود ولاغیر!

سرکوب وشکنجه زندانیان مجاهد ومبارزدرسیاهچالهای رژیم قرون وسطیی کمافی السابق ادامه داشت. چرخه دستگاه مماشات وبند وبست اوبامای با اونا، آرام وقرارنمی شناخت.

مقاومت ورهبری هوشیاروپاکبازش برای خنثی کردن توطئه های قاتلان حرث ونسل مردم ایران شب وروزنمی شناختند. درچنین شرایطی بود که کهکشان سال نود وپنج برگزارگردید وافتخارها آفرید.

امروزبه یمن رنج وشکنج مجاهدین ومبارزین دررابطه با ایران وایرانی، مشهود است که  تاریخ بکلی ورق خورده است. مجاهدین وارتش آزادی درمهاجرتی تاریخی وپیروزمند توطئه های رنگارنگ آخوندها را پشت سرنهاده وتمام عیاربرای نبرد نهایی سرنگونی خیزبرداشته اند.

رفسنجانی لنگرنظام وملیجک دربارخمینی درجوارپدرعمامه دارش مدفون شده است.

پرچمهای خونرگ جنبش داد خواهی برهرکوی وبرزنی به اهتزاردرآمده است. غارت شدگان، دانشجویان، کارگران، بازاریان وقاطبه مردم ایران درجای جای وطن بپاخاسته اند.شقه وشکاف درراس هرم ملایان بیداد میکند. قوزبالاقوزبرای چادرنشینان خیمه ولایت، مصوبه مجلس سنای آمریکاست که آب درلانه مورچگان انداخته است.
لايحة اس ۷۲۲ كه براي حسابرسي از رژيم آخوندي در زمينة موشكي، تروريسم و نقض حقوق بشر ارائه شده، تحريم‌هاي جديدي را بر سپاه پاسداران به‌خاطر اعمال تروريستي‌اش اعمال خواهد كرد.

روزگاری بود خامنه ای وپاسدارتیرخلاص زنش، بظاهرتره هم برای تحریمهای غرب خرد نمیکردند. احمدی نژاد واربابش ولی فقیه ازاین قطعنامه ها با عنوان کاغذ پاره یاد میکردند.

امروزاما زمانه  بکلی دگرگون شده است. اعوان وانصارآخوند هفت خط ، هنوزلایحه تحریمهای ایران به قانون تبدیل نشده مشغول عمامه برزمین کوبیدن هستند. نگاهی به موضع گیریهای مسئولین ورسانه های رژیم بسیارگویاست:

سایت رجانیوزآخوندی می نویسد، سیاه چاله تحریم تصویب شد/ تحریم‌ها گریبان چندین هزار فرد و نهاد را خواهد گرفت؟/ برجام به شکل آشکاری نقض شده است.

کیهان پاسدارشریعمتداربا ترس ولرزفغان برمی دارد که درخت برجام میوه داد! تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه ایران درجریان است!

شلیک سنای آمریکا با «اس.۷۲۲» به قلب برجام.( خبرگزاری فارس)

اتحادیه اروپایی اگربخواهد هم نمی‌تواند برای نقض برجام توسط آمریکا کاری کند/ با نسل جدید و گسترده‌ای از تحریم‌ها مواجهیم/ آبی از هیأت نظارت بر برجام گرم نمی‌شود.(ایزدی کارشناس ملاها)

فدا ی بیکران وهوشیاری رهبری پاکبازمقاومت ، رنج وشکنج اسیران ، خون سرخ شهیدان  وایستادگی شگرف مجاهدان ومبارزان، جهان وجهانیان را به این نقطه رساند که بابودن این جرثومه های تباهی وفساد، منطقه وجهان رنگ صلح ومسالمت بخود نخواهد دید. قدم بعدی این است که ینگه دنیا وازما بهترون ! را به این نتیجه منطقی برسانیم که بدون داشتن یک الترناتیو دموکراتیک ورهبری شایسته، امکان رسیدن به خواسته مشترک ما وجهان آزاد که صلح درمنطقه وجهان باشد درچشم اندازنیست.بدیهی است این امرشدنی نیست مگربا تکیه براصل ” طلایی کس نخارد پشت من جزناخن انگشت من”

برای معرفی تنها آلترناتیومشروع ودموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران، پیش بسوی شرکت فعال درکهکشان اول جولای پاریس با شعاریک نفربیشتر!

اگرمقاومت ایران توانست خمینی را ازماه روانه چاه کند. اگرمجاهدین توانستند لیست سیاه تروریستی را پاره پاره کنند. اگرنوشاندن جامهای بلورین زهراتمی وزهرآتش بس کارمجاهدین بود. اگرخونهای جوشان صد وبیست هزارشهید ، جلاد را به لرزه درآورده است. پس برماست که درروزهای مولای متقیان علی ، برخیزیم وبگوییم  یا علی مدد!

پیش بسوی معرفی آلترناتیو وریسجمهوربرگزیده مقاومت خانم مریم رجوی درویلپنت پاریس با شعار” میتوان وباید”

محمد قرایی- سوئد

خرداد ماه نودو شش