محمد قرایی: ازکوزه همان برون تراود که دراوست

اوایل دهه شصت درزندان وکیل آباد مشهد درکناریاران وهمسنگران زندانی بودم. موقع پخش اخباربود وتلوزیون داشت باآب تاب خبردرگیری پلیس انگلیس بامعدنچیان را میداد. خبرنگار ولایی کف بردهان با آب وتاب فراوان میگفت : بیندگان توجه کنید…توجه کنید… پلیس مزدوروفاشیست انگلیس کارگران بی گناه واعتصابی را زیرباتومهای برقی لت وپارمیکند…

 دوران قدرقدرتی خانم مارگارت تاچرنخست وزیرانگلستان بود وگویا پلیس با معدنچیان اعتصابی درگیرشده بود. تاجایی که بخاطردارم تعدادی ازهردوطرف زخمی شده بودند… بغل دستم یکی ازتوابان وآنتنها به دیوارتکیه داد بود. باصدای نسبتا بلند وباطنزگفتم راستی راستی می بینید پلیس فاشیست وآدم کش انگلیس چه برسرزحتمکشان آورده است؟! آنتن بند باتاخیرفازمتوجه کنایه ام شد وبه سرعت ازآنجا دورشد. آنروزها اوج بگیروببندها، شکنجه ها واعدام هابود. بین ده تا بیست نفرشبانه نامشان خوانده می شد وصبح زود به شهادتشان میرساندند. هنوززخم پاهای لهیده شده ورد شلاقهای برتن وجان زندانیان باقی بود. رادیووتلوزیون دراخباراصلی اش مدام تعداد اعدامی ها را برای ایجاد جو ارعاب درجامعه پخش میکرد. دریک کلام ملاهای عمامه بسرشمشیررا ازروبسته بودند ودرعین حال تلوزیون به بهانه درگیری پلیس واعتصابیون انگلیس ودیگرکشورها معرکه میگرفت وهوی وجنجال بپا می ساخت.

دیروز فیلمی را درفضای مجازی دیدم . فایل ضبط شده ازفریاد وفغان یک بانوی دردمند درشیراز. طاقتش طاق شده بود وفریاد میزد که منم سوریه ، منم لبنام ومنم غزه… بچه هایم گرسنه اند. زبان حالش این بود چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ازمقام عظمای ولایت! میخواست عطای مملکت داری را به لقایش ببخشد وبرود! 

درخبرهای رسانه های خودرژیم میخوانیم تعدادخودکشی زنان به لحاظ آمار درخاورمیانه ازجمله بالاترین هاست.

آمارمیدهند که تعداد تلفات تصادفات درجاده های کشوردرمقایسبه با ژاپن بیش ازصد برابراست! مینویسند نان را به مقدار40 درصد گران کرده اند. مینویسند مواد غدایی بیش از60 درصد گران شده است. مینویسند لوازم التحریردرآستانه بازگشایی مدارس بیش ازپانصد درصد گران شده است… مینویسند…

اینهارا که میخواندم بی اختیارازخود پرسیدم، راستی داستان ازکجا آب میخورد ومشکل چیست؟! 

گذشته سالیان طولانی بیم وامید همچون فیلمی مستند ازخاطرم گذشت.   شوروشوق دوران زود گذرجوانی وروزهای انقلاب وماههای پرتلاطم بهارنیم بند آزادی. دزدیده شدن انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی وشرکایش وسرکوب جامعه و…

بنیانگذاروهمه کاره نظام ولایی درروزروشن وچشم درچشم خلایق دوخته وگفته بود مردم را گول زده است. خودش گفته بود خدعه کرده است!

آمده بود که مسکن واتوبوس و… را مجانی کند .خرولایت که ازپل قدرت گذشت نه تنها منکرکه طلبکارهم شد واینکه مردم برای نان وخبربزه انقلاب نکرده اند. ودست آخرهم آپ پاکی روی دست همه ریخت واقتصاد را متعلق به خردانست! 

رفسنجانی یارغارخمینی درست زمانی که شهرها یکی پس ازدیگردراعتراض به گرانی وتورم قیام میکردند نوشت وگفت مشکل مملکت ارزانی است ولاغیر!

اخیرا آخوند صدیقی خطیب موقت تهران دربزرگنمایی خامنه ای تاآنجا پیش رفت که فریاد خودیهای نظام ورسانه های رژیم هم بلند شد. صدیقی گفت :”  رهبری اولین حرف را در راس هرم طراحی می‌کرد که خودش می‌جوشد، خودش وجود دارد، خودش حضور دارد، خودش علم دارد، خودش معرفت دارد و خودش خودش نیست و خدا در وجود او تجلی کرده است” این حرفها درحالی بیان میشود که خود خامنه ای درروزانتخابش به ولایت موقت نظام گفته بود وای بحال شما ومردمی که مرا لایق ولایتمداری خودشان بدانند!

 اکنون معلوم شده است که حمله به آرامکوی عربستان به دستورکلیت نظام وبالاترین مهره ها اخذ وبه اجرا درآمده است ودرعین حال می بینیم روحانی باطرح صلح هرمزروانه نیویورک میشود! آخوند ریسی که بنا به گفته منتظری یکی ازجنایتکاران تاریخ ایران است مجری عدالت ومبارزه با فساد می شود.

 اعمال وسیاستهای یک دولت وحاکمیت ویک رهبررا چه پاک وچه پلید باشد معمولا با پیشنیانش قیاس میکردند.

مثلا درقدیم  حاکمان مستید ودیکتاتورها را بانرون، آتیلا وفرعون مقایسه میکردند. درعصرحاضربا هیتلروحزب فاشیست نازی طاق میزنند. راستی آیا شدنی ومنطقی جنایتهای رژیم ولایی را باهردیکتاتوری درگذشته به مقایسه نشست؟! به نظرمیرسد عملکرد وسیاستهای ضد مردمی رژیم ولایی منحصربفرداست وخودش میتواند شاخص وترازوعبرتی برای آیندگان باشد. آینده ونسلهای آینده وتاریخ ایران وایرانی پاسخی درخوروشایسته درچشم اندازدارند.

محمد قرایی

مهرماه نود وهشت