محمد قرایی: ایرانی با غیرت بر پا خیز از جا کن ریشه ظلم و غارت

دلقک دربارولایت، محمد جواد ظریف که روزی وروزگاری درسایه ساردوران مماشات امیرکبیرش می انگاشتند، حالا تبدیل شده است به طوق لعنتی وانگشت ششم رژیم که باهرحرکتش مسئله سازمیشود. روزی به ناچارمجبوربه اعتراف پولشویی گسترده درنظام شده وبحران سازمیشود. روزی دیگردراصلی ترین کشورناقض حقوق بشردرجهان، منکروجود زندانی سیاسی میشود وحالا هم گفته است ایران کشوری دموکراسی است مثل فرانسه!

خیرگزاریهای گفتند ونوشتند جواد ظریف درمصاحبه با هفته نامه لوپوئن فرانسه درپاسخ خبرنگار مبنی برتهدید اسراییل ازجانب ملاها ازجمله گفته است: ما چه موقع گفتیم که اسرائیل را نابود می کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد. هیچ کس چنین حرفی نزده است!

روایت است درزمانهای قدیم، شارلاتانی همچون ظریف همراه بارحیوانش که گویا باروت بود قصد ورود به شهررا داشت. دروازه بانان پس ازبازرسی گفتند بارت چیست؟ پاسخ شنیدند شاهدانه! ماموران مقداری ازباروت را زیرریشش گرفته وآتش زدند. قاچاقچی باوقاحت آخوندوارگفت دیدید گفتم شاهدانه است!

ظریف درحالی این ترهات وخزعبلات را بهم می بافد که چراغ چشمکزن تابلوها درخیابانهای تهران روزشمارنابودی اسراییل را نشان میدهند. هنوزته مانده شعارهای کذایی خمینی پسند راه قدس ازکربلا میگذرد، بردرودیوارشهرها عیان است. رودروی ظریف ، مهره دیگرولایت، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با خشم میگوید: اینکه می‌گویند امام نگفته اسرائیل باید از بین برود دروغ و تحریف سخنان امام است. ومی افزاید، امام گفت اسرائیل باید از بین برود!

بدیهی است ظریف وامثالش، شاگردان ایدئولوژیکی بزرگ عمامه دارانی همچون اوهستند که بلافاصله پس ازتکیه زدن به اریکه قدرت درتهران، باوقاحت تمام گفت خدعه کردم وبرخلاف بسیاری ازقول وقرارهایی داده شده درپاریس عمل کرد. هموبود که درپاسخ افکارعمومی سرکوب افسارگسیخته ودستگیری وشکنجه مجاهدین در ماههای اولیه انقلاب گفت ” مجاهدین خودشان ، خودشان را شکنجه میکنند تا بتوانند مظلوم نمایی بکنند!” وهموبود که گفت مجاهدین وضد انقلاب خرمنهای کشاورزان را به آتش میکشند و… و

گرچه اینگونه بیانات وحرکات پایوران رژیم امروزه روز،مصداق خوردن چوب وپیازباهم است.

بیچاره شب پرستان درچنبره بحرانهای لاعلاج ودرمحاصره سیل بنیان کن معترضین به نفس نفس افتاده اند. طناب دارانزوای خفه کننده منطقه ای وبین المللی برگردن فربه آخوندها فشارمی آورد.

فریاد اعتراض وانتقام ستم کشان درزنجیر،آسمان ایران را درنوردیده است. درمرکزسرزمین کهنسال ایران ، کشاورزان اصفهان شعارمیدهند: با مسئولین بزدل حل نشود این مشکل.

درتبریزآزادیستان فرهنگیان فریاد میزنند:بیگانه را رها کن ، فکری به حال ماکن.

درپایتخت باستانی ایران، شهردانیال پیامبر، سپیده قلیان پس ازآزادی اززندان وبعد ازسی روز شکنجه روانی وضرب وشتم مینویسد: مقاومت ادامه دارد برای آزادی همه، برای آزادی کارگران هفت تپه  وبرای رهایی ایران.درابهرآذربایجان فریاد یک بازنشسته بجان آمده فرهنگی به آسمان است:

” رهبر! ریسجمهور! نمیتونی بروکنار!”

درسرزمین سردارجنگل، میرزاکوچک خان همین امروز- چهارم دیماه- زنان ومردم بغارت رفته توسط آخوندها، درد مشترک همه مردم ایران علیه غارتگران هست ونیست ایران وایرانی را  فریاد میزنند:
«دست آورد این دولت مرگ زندان فلاکت»
«حق طلبان زندانند غارتگران آزادند»
«نه سازش نه تسلیم نبرد با غارتگر»
«غارتگر غارتگر مرگ به  نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو»
«ایرانی با غیرت بر پا خیز از جا کن ریشه ظلمو غارت»

این چنین است که سخنگویان وحاکمان غارتگرایران درآخرخط فروپاشی وسرنگونی، هذیان می بافند ودرحضیض ذلت وخواری لگد به قبربزرگ عمامه داران میکوبند. کین هنوزازنتایج سحراست…

 

محمد قرایی- سوئد
دیماه نودوهفت