محمد قرایی: “بشر”و “ضد بشر”، مشکل اینجاست

درفرهنگ لغات مقاومت ایران کلماتی به کرات نوشته وبه زبان جاری میشود درتوصیف ماهیت وخاصیت حاکمان بی لیاقت تهران. آخوندهای ضد ایرانی، دجالان ضد بشروقاتلان حرث ونسل مردم ایران. هرچه زمان میگذرد مردم ایران بیشتربه کنه وعمق این توصیفات نزدیک میشوند. البته با پرداخت سنگین ترین بها وبذل جان وخانمانشان.

ویروس کرونا برغم کشتاروحشتناکش درایران، چهره منحوس خامنه ای وهم پاللکی هایش را بیش ازپیش عریان ساخت. حالا همه مردم ایران حتی خودیها وذوب شدگان ولایی هم میتوانند هیولایی بی شاخ ودمی بنام آخوند را ازنزدیک وبصورت کاملا برهنه، ببینند وعملکردش را باگوشت وپوست استخوان خویش لمس کنند.سردمداران ضد ایرانی حاکم برتهران دررابطه با پدیده بشدت کشنده ویروس کرونا نه تنها رودروی مردم خویش که جهان وجهانیان تمام قد ایستاده اند. چینی ها وهمسایگانش پس ازوقوف به عمق فاجعه ، مرزهای خودشان را بستند. شهرهارا قرنطینقه وبااستفاده ازهمه امکانات پزشکی وعلمی به مقابله پرداختند. آنها هم اکنون توانسته اند تاحددود زیادی جلوی کشتاررا بگیرند. زندگی اندک اندک به شهرووهان برمیگردد. آخوندها برغم همه هشدارها، خروارخروارویروس بارماهان ایر به ایران غمزده وارد کردند. درشهرقم باسهل انگاری وشاید هم عمدا غنی سازی کرده ودرسراسرمهین اسیرپخشش کردند. هم اینک دربرخی ازکشورها ممنوعیت تجمع برقراراست. دولت انگلستان دستورداد مردمش بجزبرای خرید اقلام ضروری ازمنزل خارج نشوند. همراهی بیش ازدونفرممنوع اعلام شد. کهنسالان باید درمنزل بمانند ودولت همه الزامات ضروری آنها را به درب منازلشان خواهد رساند. دولت کویت به شهروندان نیازمندش که درمنزل باشند بصورت شبانه روزی غداخواهد رساند. دولت امریکا برای همه امریکایی ها چک هزاردلاری ارسال میکند. درحاکمیت آخوندی تاهمین اواخرمکانهای زیارتی بازبود و زوارازهمه جا بی خبرمشغول زاد ولد ویروس بودند. دیروزمراسم خاکسپاری حسین اسداللهی باصطلاح ازسرداران سپاه ضد مردمی برگزارشد. به نظرمیرسد چند صد نفردراین تجمع فرمایشی شرکت کرده اند. آش ولایت آنقدرشوراست که صدای خودیها هم درآمده است. کیانوش جهانپورسخنگوی وزیربهداشت روحانی درتویترخودش ضمن گذاشتن عکسی ازاین تجمع، اشک تمساح ریخته وگفته است فقط باید گریست!

درحالی که دولتهای گوناگون جهان باتصویب قوانین اضطراری بودجه های نجومی برای کمک به حل وفصل فاجعه ویروس تصویب میکنند خبری ازکمکهای قابل توجه دولتی درایران به چشم نمیخورد. آنها حتی ازکمکهای غیرنقدی امریکا اجتناب کرده اند.ناگفته پیداست دلارویوروی نقد بااستقبال مواجه میشود. امروزهم ازخدمات ارزنده پزشکان بدون مرز درایران جلوگیری به عمل آوردند. این درحالی است که مردم ایتالیا استقبال شایانی از پزشکان کوبایی درورد به کشورشان داشته اند.

جهانیان برای مبارزه بااین غول ویرانگرمشغول درست کردن ویروس هستند ودراین زمینه به مسابقه مثبت بایکدیگرپرداخته اند. دربسیاری ازکشورها هتلها وسالنهای بزرگ درحال تبدیل شدن به بیمارستانها هستند. درکشورهای پیشرفته مثل امریکا وانگلیس کارخانه های ماشین سازی بدستوردولت درحال تغییرخط تولید خود به سمت تجهیزات بیمارستان هستند. چینی ها درعرض کمترازده روز درووهان بیمارستان هزارتخت خوابی ساختند. آخوندها درمقابل همه این تمهیدات کشورهای دیگر، دنبال کندن وساختن قبردرقبرستانها هستند. مردمان کشورهای دیگردست دردست مسئولین خویش دنبال روحیه دادن به مردمان قرنطیینه شده هستند. پلیس اسپانیا درخیابانها برای مردم سازودهل میزند. آخوندها گزمه ها وپاسداران جوروجهلشان را با اسلحه های سبک وسنگین وارد خیابانها میکنند برای ایجاد جورعت ووحشت.بجای روحیه ورفاه، آخوندهای ویروسی دربیمارستانها کمافی السابق مشغول روضه ونوحه خوانی هستند.

درچین برای مبتلایان به کرونا که خودشان را معرفی بکنند وپس ازاطلاع رسانی درمنزل بمانند  جایزه 1300 یورویی تعیین کرده بودند درایران آخوند زده برای کسانی که دراین زمینه اطلاع رسانی وروشنگری بکنند پرونده ساخته ودستگیروبازداشتشان میکنند.

درایران تحت حاکمیت ولایت قتل عام وویروس بیش ازهمه جان هزاران زندنی سیاسی درخطراست  که ملاها باآزاد نکردنشان قصد جانشان را کرده اند.برای آزادی زندانیان سیاسی وآزادی همه مردم ایران بقول رهبری پاکباز مقاومت ایران، آقای مسعود رجوی تنها یک راه باقی است. شورش آزادی، آزادی، شورش ولاغیر.

محمد قرایی- سوئد

فروردین نود ونه