محمد قرایی: شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد

خیابانهای منتهی به ساختمان سازمان ملل درنیویورک درزیرپاهای مصمم اشرف نشانان ووجدانهای بیدار جهان دراعتراض به موکب نحس حسن روحانی وشرکای جنایتکارش لرزید. پرندگان ومرغان دریایی شهرآسمانخراشها، باصدای خروش مردم ایران وقاصدان آزادی، یکباردیگرهمنواشدند. فرزندان رشید مردم تحت ستم ایران همه تن فریاد شدند وخروشیدند که آخوند روحانی نماینده مردم ایران نیست. اورا ازسازمان ملل اخراج کنید. آنها برخواسته بحق خویش  پای فشردند که دموکراسی ، آزادی با مریم رجوی! کرسی ایران درسازمان ملل را به مردم ومقاومت ایران برگردانید.

روزوساعت سخنرانی روحانی، شیاد بنفش، تلوزیون صدای امریکا برای دقایقی پخش مشترک داشت. صفحه تلوزیون تقسیم شده بود. سخنرانی شیاد بنفش وتظاهرات باشکوه ایرانیان شرافتمند واشرف نشانان تاریخ ساز. بکوری چشم ملاهای خمینی صفت درآستانه سالگرد خروج نام پرافتخارسازمان ازلیست سیاه، این بارهم مازدیم وبردیم.

چندروزقبل ازبرگزاری سالانه تجمع سران دولتها در سازمان ملل، بنابه دستورخامنه ای وشرکاء، یکی ازمراکزانرژی منطقه ای وبه مناسبتی جهانی، توسط آدمهای ولی فقیه به آتش کشیده بود. 

عملیات حمله پهبادی وموشکی به آرامکوبه هردلیل وازهرموضعی انتخاب شده باشد  بسیاری ازرشته ها وبند وبستهای احتمالی ودرچشم اندازملاها را پنبه وبایگانی کرد.

ریسجمهورفرانسه، آمانئول ماکرون که برای جوشکاری و مذاکره همقطاران اروپایی وامریکایی با سران تهران لحظه شماری میکرد دست ازپادرازتربه پاریس برگشت.

صحنه های التماس ودرخواستهای اودرسالن سازمان ملل وجلودوربینهای عکاسان دیدنی وشنیدنی است. خطاب به روحانی وسران اروپاوامریکا التماس میکرد که نباید فرصت بدست آمده را ازدست بدهید. سرانجام هم مجبورشد بگوید آخوندهای حاکم برتهران باعملیات علیه آرامکومرتکب اشتباه استراتژیک شدند.

پیش ازاینها هم مجبورشده بودند دریک بیانیه مشترک با انگلیس وآلمان حاکمان تهران را مسئول حمله به آرامکوی عربستان قلمداد بکنند. چندروزبعد ، برای خروج احتمالی ازبرجام نیمه جان وبدفرجام به آخوندهای دوست هشداردادند. همه اینها یعنی خوردن چوپ وپیازهمزمان.به عبارت دیگریعنی آش نخورده ودهان گشاد سوخته!

هفته بدشگون برای آخوندها وخوش یمن برای مردم ومقاومت ایران با اعلام برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نمایندگی دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن وسرانجام با برگزاری موفقیت آمیز به باروبرنشست.

شورای ملی مقاومت بااعلام قبلی درروزدوشنبه برابر سی اکتبر، کنفرانس مهم ومطبوعاتی ومستند خودش را باشرکت خبرنگاران برگزارکرد. آنچنان که پیش بینی میشد خبرکنفرانس بامجموعه دلایل روز، بال وپرگشود وباسرعت برق وباد جهانی شد.

بسیاری ازتلوزیونهای متعتبرعربی ، منطقه ای وجهانی فیلم وگزارش ازآن مخابره کردند. تلوزیونهای ورادیوهای فارسی زبان شناخته شده که درمواقعی این چنینی زبان درکام می کشیدند، مجبوربه دادن گزارش شدند. یکی ازاین تلوزیونها حتی خبرفوری ومستقیم زد! والبته تلاش کرد ازتیزی وتاثیرگذاری خبربکاهد. درعین حال ازقول مفسرش مجبورشد اعتراف کند مجاهدین وشورای ملی مقاومت حداقل درمواردی گزارشاتی دررابطه باپرونده اتمی رژیم ملاها دادند که بعدها صحت خبرتایید شده است. نورنیوزآخوندی باغیظ تمام  نوشت:

“گروهک مجاهدین که پس از اخراج جان بولتون از کاخ سفید بزرگ‌ترین حامی خود را در هیئت حاکمه آمریکا از دست داده است، با طراحی نمایش رسانه‌ای اخیر بدنبال جلب نظر افراطیون دولتی در آمریکا و دریافت صدقه از سعودی‌هاست‌!” 

رسانه ها ومقامات ریزودرشت نظام ولایی که روزهای اولیه حمله به آرامکو، مسقیم وغیرمستقیم ازاین عملیات جانبداری میکردند به مرورتلاش میکنند بظاهرهم که شده ازآن فاصله بگیرند. سفرروحانی به نیویورک همچون طوق لعنتی به گردن رژیم سنگینی میکند. جناحین میخواهند تقصیرشکست سفررا بردیگری آوارکنند. شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران واشرف نشانان سربلند وسرافرازبرای رهایی ایران زمین خیزبرداشته اند. چرخ زمانه به یمن ایستادگی بی بدیل رهبری مقاومت وهمه اعضای پرافتخارش به نفع مردم وبرای درب وداغون کردن غاصبان حق حاکمیت مردم درگردش است.

محمد قرایی- سوئد

مهرماه نودوهشت