محمد قرایی: فاجعه غم انگیزقتل رومینای بی پناه

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود هراسِ من باری همه از مردن در سرزمینی‌ست که مزدِ گورکن از بهای آزادیِ آدمی افزون باشد.” شاملوی فقید

رومینا اشرفی، دخترک معصوم، همچون گلی ناشکفته باانبوهی امید وآرزو درخانه پدری! پرپرشد، درخون خویش غلطید ورفت. خبرگزاریهای محلی گزارش کردند پدررومینا قصد خفه کردن اورا داشته وازآنجا که موفق نشده بود باداس به جان فرزند افتاده است. بازهم درگزارشات محلی آمده است رومینای بی پناه ومعصوم پس ازدستگیری توسط گزمه های آخوندی التماس کرده است که اورا به قتلگاه که خانه پدری باشد نسپرند. ای وای براسیری کزیاد رفته باشد دردام مانده صید وصیاد رفته باشد! داستان مربوط میشود به یک فقره ازقتلهای آخوند ساخته وپرداخته باصطلاح ناموسی!

رومینای 14 ساله که بدست پدربه قتل رسید

پرواضح است که درحاکمیت کودک کش وزن ستیزآخوندی، قتل فجیع رومینا درنوع خود، نه اولین است ونه میتواند آخرین باشد. بسیاری اززنان ودختران برای رهای ازجهنمی که ملاها برایشان مهیا کرده اند، تنهای رنجورخویش به شعله های آتش می سپارند. بسیارزنان ودختران به آخرخط رسیده ای که مجبورشده اند ازبلندی پلهای شهرها خودرا پرتاب کنند. زیرچرخ قطاربروند ویا باخوردن دارو به زندگی خویش پایان دهند. فراوانند مادران وپدرانی که برای نجات آینده پرمشقت فرزندان خویش بخاطرفقروفاقه، نخست آنهارا ازبین برده وسپس خود زنی کرده اند. راستی چگونه ممکن است پدری حاضربشود نونهال وپاره تن خویش را درخواب نازسرببرد؟!

راستی آخوند ها چه برروزگارمردمان شهرودیارما آورده اند!

دوست خوش ذوق ودردمندی پس ازمشاهده اخبارقتل رومینا، درتماسی کوتاه گفت: ”  قتل فجیع وتکاندهنده رومینا بدست پدرش مرا بیاد گفته های ساکنان قهرمان اشرف انداخت که دررابطه با گسیل گله های چماقداروعربده کش اطراف محل اقامتشان میگفتند اینها خانواده های الدنگ هستند وخانواده وفامیل واقعی ما خلق ستمیده ایرانند ونه اینها که فریاد میزنند ما زبان شمارا ازحلقومتان بیرون میکشیم… میگفت چه تفاوتی است بین این پدرالدنگ درداخل مرزها ویا آن پسروپدردرخارجه که به بهانه نجات بستگانشان درتدارک ضربه زدن به آنها هستند!”

اززوایایی با دوستم اظهارهمدردی کردم. سرچشمه وآوردگاه تفکرات هردوجماعت برمیگردد به اندیشه های قرون وسطیی ، زن ستیزانه ومردسالارانه ماقبل تاریخ انسان. تفاوت دراین است که پدررومینا نه وانمود میکند که اعتقاد به دموکراسی دارد ونه الزامی به حقوق بشر. درهرحال نظردوستم این بود که خانواده الدنگ، الدنگ است چه درینگه دنیا باشد باادعای کذایی دفاع ازحقوق بشرونجات اعضای خانواده درتیرانا وچه درشهرک کوچک زادگاه رومینا.

درسطح ونگاه اول میتوان انگشت اتهام را به سمت پدرقاتل ودرعین حال نگون بخت رومینا گرفت. میشود حتا جامعه ساکت وتماشاکننده را که بادیدن این فجایع، تمام عیاربرعلیه حاکمان برنمی شورند وقیام نمیکنند مقصرشان دانست. میتوان به قوانین ضد بشری وقرون وسطیی ارتجاع خرده گرفت. درنگاه عمیق تراما همه این عوامل زاییده وبرخاسته ازحاکمیت فاشیستی مذهبی است که درراسش ولایت فقیه مطلقه نشسته است.اینکه رومینا مجبوربه فرارمیشود وبرای انتخابش خطرمیکند برمیگردد به محدویتهایی که ازبدو بدنیاآمدنش مجبوربه کنارآمدن باآنها شده بود. اینکه قاضی جنایتکاروگزمه های مزدورش به التماسهای او مبنی برنفرستادنش به خانه پدری وقعی نمینهند بازهم سرچشمه درحاکمیت ولایی دارد ولاغیر.

اینکه قوانین زن ستیزوضد کودک درحاکمیت آخوندی حقی برای کودکان بی گناه قائل نیست. اینکه پدری بااین قساوت وبیرحمی میتواند باداس برتن وجان فرزندش بیفتد ریشه درتفکراتی دارد که ازحاکمیت فاشیستی ولایی سرچشمه میگیرد. ازکوزه همان برون تراود که دراوست. برای گند زدایی ازاین رودخانه پرلوش ولجن می باید به سراغ سرچشمه رفت.

محمد قرایی- سوئدخردادماه نود ونه