محمد قرایی: وای اگرازپس امروزبود فردایی

فجایعی را که آخوندها برسرمردم ایران آوارکردند براستی شگفت انگیزودرتاریخ ایران وشاید بشریت بی نظیراست. مدتی قبل، ایرانیان با پدیده ای آشناشدند بنام گورخوابی وسکونت درقبرستانهای متروکه. امری که تکاندهنده بود وقابل تعمق.هرانسانی بطورطبیعی وبرای ادامه بقا به غیرازهوا، آب وغذا نیازمند خواب واستراحتی مناسب درشبانه روزاست. درکشوری بزرگ وپهناورباثروتی بسیاروقابل توجه بدلیل غارتهای نجومی آخوندها، مردم ستمدیده ایران ازکوچکترین امکانات اولیه، سقفی برای خواب وقوتی برای نمردن، درمانده اند.

بدلیل عقب ماندگی وحرث وولع اژدها وار آخوندها برای بلعیدن وبه آتش کشیدن حرث ونسل مردم ایران با پدیده های شومی دراین رابطه مواجه هستیم که سابقا تصورش را هم نمیکردیم. پدیده های نوظهوروشرم آوری همچون، جعبه بتون خوابی، لوله خوابی، خواب درشکاف دیوارها،نایلون خوابی، خوابیدن درحاشیه اتوبانها، ماشین خوابها، پشت بام خوابها و…

بدیهی است که فجایع مذکوربه عنوان مشت نمونه خرواردرسرزمین وکشوری اتفاق می افتد که بنا به گزارشات کارشناسان ازثروتمند ترینها به لحاظ منابع طبیعی وانسانی است . ملیجک درگذشته دربارخمینی ، رفسنجانی دررابطه با صدمات اقتصادی جنگ ضد میهنی ایران وعراق گفته بود که فقط درطرف ایران با 1000 میلیارد دلارخسارت وصدها شهروروستای ویران شده مواجه بودیم.

دردوران 8 ساله احمدی نژاد هم کارشناسان اقتصادی خود رژیم گفتند ونوشتند درآمدهای حاصله ازنفت کمی بیش از600 تا 700 میلیارد دلاربوده است که اکثریت قابل توجه این درامدها برای خرج سرکوب درداخل وصدورتروریسم درخارجه به مصرف رسیده است. بگذریم ازدزدیهای نجومی پایوران ریزودرشت نظام که بنا به شعارهای مال غارت شدگان حتی اگریک اختلاس کم بشه ، مشگل ما حل میشه

بگذریم ازصد ها میلیاردها دلاری که درحسابهای خامنه ای وسایرحکومت گران بایگانی شده است وکسی ازجزییات آنها باخبرنیست وتااین رژیم برسرکاراست البته که  جهانیان ازعمق فساد آخوندی هرگز وهرگزخبردارنخواهد شد..

 اخیرا هم یکی ازتلوزیونهای رژیم با کمال بی حیایی گزارشی ازفروش وکرایه دادن موزاییکهای خیابانها وپیاده روهای شهرهای بزرگ مثل تهران پخش کرد. دراین گزارش سرداران تبه کارشهرداریهای ونیروهای سرکوبگرتحت عنوان ساماندهی دست فروشان ، دست به اخاذی ازاین طبقه محروم شده اند.. )https://www.telewebion.com/episode/2103602 (

درگزارشهایی میخواندم مردم ایران درسایه حاکمیت جهل وجورآخوندی درطرازعصبی ترین وافسرده ترینهای عالم به حساب می آیند. بی دلیل نیست که خود کشی وخود سوزی درایران بیداد میکند. یکی ازنمایندگان زن مجلس ارتجاع – سلحشور- ضمن طلبکاری ازمردم زبان به شکوه گشوده که درتونس آتش سوزی جوانی انقلاب بپا می کند ولی مردم ایران درمقابل خرمنی ازآتش سوزیها پاسخگونیستند؟!

مریم عباسی‌نژاد، مسئول برنامه “پیشگیری از خودکشی” در وزارت بهداشت ،گفت : سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن بعلت مشکلات اقتصادی و بیکاری ، زلزله و سیل ونبود امکانات فرهنگی ، تفریحی و ورزشی اقدام به خودکشی در ایران کرده اند. وی افزود: حدود ۷۵ درصد از آنها در رده ۱۵ تا ۳۴ سال بوده‌اند..

همزاد تاجدارچکمه پوش آخوندها درست دربحبوحه انقلاب بهمن ، دم ازرسیدن به دروازه های تمدن بزرگ میزد. عمامه بسران نعلین بپا درویرانی ملک ومیهن ازسلف خویش پیشی گرفته ، درشقاوت ودجالیت دست اورا به مراتب ازپشت بسته اند

قرائن وشواهد نشان میدهد جماعت شاه وشیخ ازکلاسها وآموزشهای گوبلزمعروف درسهای زیادی آموخته باشند. شعاراصلی وزیرتبلیغات هیتلراین بود که دروغ باید بقدری بزرگ باشد که مخاطلب بخاطرعظمتش ، تردیدی بخود راه ندهد. درس دیگراینکه “ما نه به دوست، بلکه نیاز به دشمن داریم” وی همچنین معتقد بود:
“رمز موفقیت و ماندگاری حکومت های ضعیف، در وضعیت جنگی و بحران ها است.”

و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدین داخلی است. 
کشور که آرام شود، مردم طلبکار حکومت می شوند”.   

درماههای اولیه انقلاب فرصتی پیش آمد تا با تعدادی ازدانشجویان هوادارمجاهدین به کمک کشاورزانی بشتابیم که بصورت دیم گندم کاشته بودند. کشت دیم را باید به موقع ودراسرع وقت جمع آوری کرد. یکی ازکشاورزانی که بامن آشناشده بود پس ازاظهارات دجالگرانه خمینی انگشت بدهان شده وداشت شاخ درمی آورد! کل وجودش تبدیل به پرسشی شده بود که مگرمیشود واقعیت داشته باشد؟! خمینی درضدیت با مجاهدین گوبلزوارگفته بود جنبشی ها گندمهای کشاورزان بیچاره را شبانه به آتیش میکشند. نگاهی به چشمان معصوم وخسته ودرگود نشسته کشاورزکردم وپاسخی نداشتم. هنوزخمینی درماه بود وبسیاری اززمین به تماشایش نشسته بودند.

بیانات گهرباردیگربزرگ عمامه داران را همه بخاطرداریم. میگفت اعضای مجاهدین خودشان ، خودشان را شکنجه میکنند تا بعدها درانظارمردم مظلوم نمایی بکنند.

درپاریس هم که بود سوپردموکرات شده بود وروضه آزادی میخواند. درحکومت او نه تنها مسلمانان که حتی کمونیستها هم آزاد بودند. به قدرت که رسید قلمها را شکست ودارها برسرهرچهارراه برپاکرد. درروزروشن وجلوی چشم خلایق هاج واج ، گفت خدعه کردم.بزبان عامیانه یعنی خلایق، گولتان زدم. کلاه سرتان گذاشتم.

خامنه ای موقع انتصاب اجباری اش به ولایت مداری، بحق گفته بود وای بحال مردم اگرمرا به ولایت منتصب کنید وخودش را حقیرترازاین منصب آخوند ساخته میدانست. هنگامی که ردای حکومت به تن کرد هیچ خدایی را بنده نشد. نه تنها خودش را ولی فقیه مسلمانان ایران که جهان تصورکرد وبرسرمردم ایران آن آورد که شمه ای ازآنها را دربالا دیدیم. گوبلزکذاب هرچه بود به پیشوایش هیتلرتاآخروفاداربود .روایت  میشود هنگامی که ارتش سرخ ازدروازه های برلین گذشت خود وخانواده شش نفری اش را به قتل رساند ودرباطل خویش دفن شد. آینده نشان خواهد داد درروزموعود، هنگامی که گورخوابان ، لوله خوابان وکارتن خوابان بپاخیزند وقصد جان مسببان این همه جنایت وفلاکت را بکنند، آخوندهای خمینی صفت تاکجا مقاومت خواهند کرد؟

محمد قرایی – شهریورنود وهشت

محمد قرایی 11 9 2019
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: