محمد قرایی: ویروس کرونا درایران، تبعات وپیامدها

هرروز که میگذرد برابعاد فاجعه ویروس کرونای وارداتی توسط سردمداران رژیم ازچین افزوده میشود. اکنون مشخص شده است که ویروس کرونا اولین باردردیماه درایران مشاهده شده است. مداحی گفته است در26 بهمن ماه درملاقات با خامنه ای، محافظانش برخلاف سنوات پیشین ازبوسیدن دستانش ممانعت به عمل آورده اند.آخوندها وپاسدارانش آگاهانه ویروس کرونارا باماهان ایر وارد کشورکردند ودرشهرقم غنی سازی نموده وسپس به سراسرکشورگسترش دادند. واین نقل وانتقالات برغم هشداربرخی محافل داخلی ومردم ایران همچنان ادامه دارد. آنها پس ازورود انبوه ونشوونمای ویروس درقم میتوانستند به تبعیت ازاربابانشان درچین شهررا قرنطینه بکنند ونکردند.

آخوندها درفرصت سوزی وخلق فجایع وانباشته کردنش دررابطه با مردم ایران ید طولایی دارند.جنگ ضدمیهنی را مردم ایران فراموش نکرده اند. میلیونها کشته وهزارمیلیارد خسارت اقتصادی وفقط دردقیقه نود بود که خمینی مجبورشد جام زهررا بنوشد. قبل ازاین گروگانگیری امریکایی ها بود وبعدهم خیزبرداشتن برای تهیه بمب اتم که عواقبش راتمام وکمال مردم ایران پرداخته ومیپردازند.

اینروزها متاسفانه کوچه ها تاریکند ودکانها بسته ، مرده میبرند دسته به دسته . خردسال که بودم مادربزرگی داشتم که برایم قصه میگفت وهروقت به سال طاعون میرسید گویی ازترس چشمانش میخواست ازحدقه بیرون بزند. ترسش به من هم مستولی میشد. میگفت داستان وبا وطاعون ازصدها سال قبل دهان به دهان به امروزیها رسیده است. میگفت پدربزرگان ازاجدادشان نقل کرده بودند وقتی طاعون درب خانه ها را زده بود همراهمش بسته های سوغات مرگ بود. گویا محشری بپاشده باشد. میگفت همه ازهم واهمه داشتند. بوی اجساد جمع نشده درکوچه ها ومنازل غوغامیکرده است .

ازاولین بیماری همه گیر-طاعون- بشری که به ثبت رسیده است بیش ازهفت قرن میگذرد وبشریت معاصرقطعا اجازه نخواهد داد اتفاقات گذشته درابعاد کلان اتفاق افتد.بااین وجود درایران آخوندزده بدلیل حاکمیت قرون وسطیی آخوندها پس ازصدها سال مشابهت ها واین همانی ها درگفتاروکرداربرخی عمامه بسران بوضوح دیده میشود. اجازه بدهید نگاهی به تاریخ بیماریهای واگیرداردراعصارگذشته بیندازیم. طاعون ویابعارتی مرگ سیاه وعملکرد کلیسای ارتجاعی دراین زمینه را ازدانشنامه آزاد می آورم:

طاعون سیاه بزرگترین مرض واگیر و مرگباری است که در تاریخ بشر ثبت شده است. نخستین بار دریکی ازشهرهای چین شیوع پیداکرد. گفته میشود یکی ازدلایل پیدایشش ادامه جنگ بین مغولها وچینی ها بوده است. آغازش به 1334 میلادی میرسد وسپس ازطریق کشتی ودریا به اروپا منتقل شد. بین ۶۰ تا ۱۰۰٪ افرادی که به این بیماری مبتلا می‌شدند زنده نمی‌ماندند.

 سه چهارم مردم اروپارا به کام مرگ گرفتارکرد. درحدود 25 میلیون نفر. درایران متاسفانه یک سوم جمعیت جان باختند. تاریخ وقوع فاجعه برمیگردد به هفصد سال پیش.”

برغم گذشت صدها سال ازاین فاجعه وپیشرفت فوق العاده علم پزشکی بدلیل حاکمیت مرتجعین داخلی ، شباهتهای فراوانی یافت میشود. دست درازیها ودخالتهای بیجای آخوندهای بیسواد وقرون وسطیی برابعاد تلفات می افزاید. دراین باره درتاریخ قرون وسطی آمده است: ” بعد از اولین هجوم طاعون، مردم در دسته های زنجیر زنی در شهرها و روستاها، خودشان را می زدند تا گناهان شان شسته شود بلکه غضب خدا کاهش یابد” مشاهده کنید هیئتهای سینه زنی ذوب شدگان ولایی در اصفهان را درمقابله با ویروس کرونا. پزشکان قرن چهاردهم در برابر طاعون ناتوان بودند، با این وجود توصیه‌هایی بی‌فایده به مردم می‌کردند که در بعضی آثار از آن‌ها نام برده‌شده‌است. ازجمله روشن کردن آتش بااستفاده ازهیزمهای معطر. درایران تحت حاکمیت آخوندی بدلیل نداشتن امکانات  ضدعفونی های شناخته شده، پرستاران را مجبورمیکنند برای سمپاشی مبادرت به دوکردن اسپند نمایند.

 کشیشان وپزشکان وابسته بدلیل جهلشان برای جلوگیری ازاشاعه بیماری دستورگردهم‌آیی برای دور کردن اجنه را میداند. وابستگان ومتعقدین ولایی شیوه مخصوص درمان آخوندی را تجویزوتبلیغ میکنند.

بزرگ عمامه داران نظام ، خامنه ای برای بیماران تجویزدعاکرد. البته بهترین امکانات پزشکی وتجربیات دوران معاصررا برای خود، خانواده واعوان وانصارمحفوظ داشته است. همزمان وبرغم نبود کمترین امکانات برای مردم ایران، ازمزدوران برون مرزی خودش نیزغافل نیست.

خامنه ای درحالیکه مردم ایران درخیابانها دراثرویروس کرونا پرپرمیشوند شمخانی دبیرشورای امنیتش را به منظور کمک به دولت عراق برای کنترل ویروس کرونا روانه ساخت.

پس ازهجوم بعدی طاعون، مردم شروع کردند به قدرت خدا وکشیشان وسازمانهای وسیع مذهب رسمی شک کنند. دیگرابهت بلامنازع کلیسا درهم شکسته بود. درتاریخ میخوانیم که گسترش این بیماری ومرگ ومیرهای ناشی ازآن مجموعه ای ازتحولات مذهبی، اجتماعی واقتصادی را ایجاد کرده که اثرات عمیقی برروند تاریخ اروپا گذاشت. فاجعه فزاینده ودرجریان ویروس کرونا که اولین وآخرین مسببش آخوندهای حاکم هستند، می باید به همت مردم ایران کنترل وازبین برده شود. بااین وجود با وجود حاکمیت شوم آخوندهای وطن فروش چشم اندازنزدیکی برایش متصورنیست. جان باختن انبوه مردم ستمدیده ایران به افکارعمومی جهان ودولتمردان جهان آزاد نشان داد که حاکمان تهران به غیرازحفظ خودونظامشان کوچکترین اهمیتی به سلامتی ونجات مردم ایران نمیدهند. مردم ایران باجانها وتنهای تبداربیش ازپیش به این نتیجه رسیدند که تاآخوندها برسرکارند فاجعه پشت فاجعه برمردم ایران نازل خواهد شد. راه حل اساسی وواقعی همان است که آقای مسعود رجوی درآخرین پیامش خطاب به مردم ایران صادرکرده است. “ مبادا در وانفسای کرونا و این‌ همه مصیبتها قرار از کف بدهید و آن‌چنانکه خلیفهٔ ارتجاع می‌خواهد کُنج عُزلت بگزینید و صبر و انتظار انفعالی پیشه کنید. «نه‌جنگ» راه‌کار نیست. لازمهٔ پیروزی شورش و جنگ صد برابر است…
حق گرفتنی است. باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

محمد قرایی- سوئد

اسفند ماه نود وهشت