محمد قرایی: پروازموشک درویلپنت پاریس!

میگویند وقتی طوفان می آید پرندگان گوناگون درمقابل این پدیده رفتارهای گوناگون ازخود بروزمیدهند.پشه ها، توان هیچگونه مقاومتی درخود نمی بینند ودرحقیفت خودشان را به طوفان می سپارند. گنجشکان که توان پروازشان -بقول چه گوارا- تنها به اندازه لب بام است، تلاش می کنند خودرا به آشیانه امن برسانند ودرلانه های خویش آرام بگیرند. دراین میان، عقابان تیزپروازبرطوفان میزنند وسربربالهای طوفان اوج میگیرند. آنها نه تنها ازخشم درهم کوبنده طوفان میرهند بلکه بااشراف برقوانین حاکم براین پدیده وپرداخت قیمت وخطرپذیری، ماندگارمیشوند.

داستان پرفرازونشیب قصه مجاهدین درمقابه با طوفانهای مهیب وبنیانکن شاید شباهتهایی با این مقوله داشته باشد.تیزبینی عقاب، خطرپذیری وپرداخت بها وسبکبال شدن واوج گرفتن و…

مجاهدین خلق ایران ومقاومت عادلانه مردم ایران دربزرگترین عملیات سیاسی خارج کشوری خود علیه رژیم غرقه دربحران آخوندها، براستی  موشک به هوا پرتاب کردند. موشک قاره پیمایی که خواب ازچشمان ملاها پراند ولرزه سرنگونی را برتن وجانشان مستولی ساخت. دربدنه موشک  ساخته وپرداخته مجاهدین خلق با خطی خوانا ودرشت نوشته شده است :”تغییررژیم درایران”!

غرش پیام این شلیک بجا وتاریخی را بیش ازپیش دشمنان حرث ونسل مردم ایران دریافت کردند.

درمجلس ارتجاع یکی ازنمایندگان بااشاره به پیام کهشکشان ویلپنت فریاد بیدارباش به عمله واکره رژیم داد وگفت: “آیا از مشکلات عدیده مردم خبر ندارید؟ آیا سیل بیکاران عادی و تحصیلکرده را مشاهده نمی‌کنید؟ آیا رکود نسبی حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره‌گر نیستید؟”

ترجمه این خطابه این است که زمینه های عینی وذهنی سرنگونی  درداخل وخارج مهیاست!

اضداد مقاومت ودم ودنبالچه های آخوندها برای نخستین بارمجبورشدند به قدرت سازماندهی وفدای بیکران مجاهدین ومقاومت اعتراف ناگزیرداشته باشند. اشاره گذرا تنها به یک نمونه دراین زمینه کفایت می کند وبسیارگویاست: “میتوان گفت در هیچ برهه ای از تاریخ معاصر ، هیچ سازمان خارج از حکومتی در هیأت اپوزیسیون در پنج قاره جهان ، نتوانسته است همچون مجاهدین کنفرانسی چنین پرازدحام ، باشکوه ، منظم ، پرسروصدا با پوشش رسانه ای عجیب و غریب ، برپاکند.”

همانها که تاقبل ازبرگزاری کهکشان ده تیرمجاهدین محلی ازاعراب برای مقاومت قائل نبودند حالا ازپایداری وماندگاری مثالزدنی مجاهدین ومقاومت میگویند ومینویسند. به این نتیجه رسیده اند که درحال حاضرقدرت بسیج وتداراکات مجاهدین به تنهایی یک سروگردن ازمجموعه اپوزییسیون داخلی وخارجی رژیم بلند تراست!

روزی وروزگاری رهبری هوشیاروتاریخی مجاهدین خلق آقای مسعودرجوی گفت : “اگراشرف بایستد جهان خواهد ایستاد!” ومجاهدین ایستادند وقیمت دادند تافراسوی طاقت انسان.

اندک اندک علائمی ازگوشه وکنارمبنی بردریافت پاسخ مثبت ازاقصا نقاط جهان پدیدار میشود.

بسیاری به این نتیجه رسیده اند که فقط با سرنگونی آخوندهاست که منطقه وجهان مزه صلح ودوستی را خواهند چشید ولاغیر. برخی هم متعقدند تنها راه رهایی رسیدن به این مقصود، ایستادن درکنارایستادگان اشرفی است ولاغیر. به نظرمیرسد موشک شلیک شده درویلپنت که سوختش ازخون جوشان جاودانه فروغها ورنج وشکنج اسیران است به هدف اصابت کرده است.

محمد قرایی- سوئد، تیرماه نودوشش