محمود نيشابوري: روز زن گرامي باد

karton-khabآهاي، مادرم، دخترم، خواهرم
ميدانيد، امروز چه روزيست!؟
آري، روز «زن» است روز شمايان

————

سلام دختر گُل فروشم كه، دنبال فروش گُلهايت، درپس خودرو ها،
شهر دود گرفته، در كمين مشتري هستي
ميداني امروز روز «زن» است!

———–

مادرم ، ميدانم كوله باري از درد و رنجهاي ساليان را همراه داري
روزت مبارك!

خواهر كارتن خوابم سلام، ميدانم كه هوا سرد است، ولي تبعيض و بي تفاوتي
انسانها، از سوزش سرما بيشتر است، روز «زن» مبارك
دختر ُگل فروشم، مادرم،خواهر كارتن خوابم
آخر من چه ميگويم!

اما، آنها،
نگاهها كردند، در دلشان بارها خنديدند و يا گريستند!
روز «زن» است امروز!
مگر يك با يك برابر است!
هرگز!

مرد با زن برابر نيست!
اين را من نمي‌گويم، قانون! ميگويد
آري قانون آخوندهاي جاني ميگويد

————

اما، مادر و خواهر و دخترم
صداي شما، حقوق شما، محقق خواهد شد
ورژيم زن ستيز آخوندي بي گمان سرنگون مي شود
صدا ي شما، فريادتان از حنجره طلايي مريم رجوي
طنين انداز هر كوي و برزني شده است
بلي او پيام رسان يك خلق است
او مي گويد و ثابت ميكند كه يك با يك برابرست
مرد بازن برابر است در همه زمينه ها
آخر مريم رجويست، سفير و راهنما و رهبريك مقاومت سترگ
بلي، در حاكميت مردمي  مريم رجويست كه ديگر،
ريحانه جباريها به جرم زن بودن اعدام نمي شوند،
تحقير و سركوب نميشوند.

————-

آنوقت هست كه روز زن براي همه زنان ايران فرخنده و گرامي ميشود

محمود نیشابوری
28 فوریه 2016