محمود نیشابوری: روز كار گر گرامي باد

اي شريف ترين انسان

بي نام و نشان ترين

چرخ  هاي كارخانه ها و صنعت به همت توست كه مي چرخد.

دست هاي پينه بسته ات را بايد هزاران بار بوسيد.

÷÷÷÷÷÷÷÷

امروزروز توست، فرخنده روزت مبارك باد

گرچه آخوند هاي دزد مي ربايند حتي!  نان خشكتان.

همتت را در اوج، غيرتت به بلنداي كوه

ماههاست كه هنوز حقوقت را نگرفته اي!

در كجاي جهان حقوق كارگران را راحت مي دزدند.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

برادرم ، خواهر كارگرم

مي دانم، باز دست خالي به خانه مي روي!

و جوابي نداري كه به فرزندت بگويي:

عزيزم نتوانستم، باشد وضعم خوب ميشه!

با دستان چروك شده و پاره شده

در آن كار گاههاي غير استاندارد

مي سازي، آباد مي كني.

اين شرزگان دژخيم به همت خلق ايران زمين،

سرنگون مي شوند و شمايان،

با لباني پر از خنده و كوله باري از اميد

بسوي خانه هايتان شتابانيد

درود بر شما

محمود نیشابوری
24 اپریل 2016