محمود نیشابوری: عملیات کبیر فروغ افتخار بشریت و آزادگی

بالا بلندترین، درخشنده ترین، ماندگارترین ستاره درخشان عالم انسانیت ستاره یی که غروب ندارد.

آنهایی که در شرایط سخت و دشوار جامعه ذره ای گرد نا امیدی و تزلزل بر آنها ننشست.
در لحظه موعود بدون ذره یی تاخیر با همه توش و توان، با همه وجود، با همه عشق و علایق ممکن که بشر داراست، خنده به لب رفتند و جانانه جنگیدند، پرچم شرف و حریت خلق را در جای جای وطن نشاء کردند.

خورشید سوارانی بودند که جاودانه شدند با عملیات کبیر فروغ جاویدان، رمز و راز عشق و وفا، پرداخت بها را رقم زدند.
بلی قهرمانانی که گذشت و فدا را دگربار در میدان مبارزه معنی کردند،

معنی ی جدید تا فراسوی روح و روان با سلاح ایمان، برای خلق قهرمان ایران تا هر زمان و در هر مکان
آنها نوشتند بر تارک دروازه زمان در هر مکان، اینجا و آنجا، پیروزی از آن خلق است.

به یقین و هزار دلیل و برهان:
رژیم آخوندی سرنگون می شود، باید بشود و می شود.