محمود نیشابوری: يزيديان زمان…

روزگار عجيب و غريبي است، در ايران خميني زده، همه باور ها و اعتقادات مردم ، مراسم مذهبي و  سنتي، از بدو پيدايش اين ناپاكان آخوندهاي دينفروش، از محتوا خالي شده است و به جايش دروغ و دغلكاري، تحريف، سند سازي و روايت! در قالب مذهب به خورد مردم داده مي شود.

a1

به جاي ترويج راه حسين(ع)، قمه زني، تعزيه خواني، حتي آرايش موي سر كه نام حسين  درميان سر رابرجسته ميكنند و يا خال كوبي بدنها، يا نوشتن نان حسين روي ناخن خانمها و…

درست كردن بارگاه يزيد ومعاويه در بالاي خودرو و گرداندن او در شهر، درست كردن دسته ها ي عزاداري و خواندن اشعار بي معني به سبك آهنگهاي مبتذل و…، دست مزد هاي بالاي مداحان ولايي و… نشان ازديبفروشي و قلب دستاوردهاي مذهبي مي دهد. آري آخوند ها به مصلحت زمان، روز را شب و شب را روز مي كنند.

a2

آنها از حسين و راه و آرمان حسين حرف مي زنند، قمه مي زنند و شعر مي خوانند، اما در عمل طرفدار واقعي شمر و حرمله اند. اگر دشمنان حسين(ع) را خواستيد لعنت كنيد به جاي دوري نرويد، همين آخوند هاي ضد ايرانيند.

a3

همه اين آخوند ها در ركاب يزيد و شمر و معاويه شمشير مي زدند، چون منافعشان تامين بود.

آري، در ركاب حسين جنگيدن همانا جنگيدن  و ايستادگي بر عليه آخوند هاست.

سلام بر حسين و آل حسين(ع)

مرگ بر اصل ولايت فقيه