محمود نیشابوری: چلوكباب سلطاني آخوندي، باطعم، شقاوت و جنايت، مزدوران

من از بي قدري خار لب بام دانستم

كه ناكس، كس نمي گردد از آن بالا نشستن ها

….

بدون اغراق، ترسو ترين، بي پرنسيب ترين، بيشعور وبي هويت ترين انساننماها ي كره ارض، اين مزدوران رنگارنگ، فكل كرواتي، ريش بزي و… آخونديست.

هميشه رسم و راه مزدوران نظام ولايي اين بوده و هست، قبل از گردهماييهاي مجاهدين از همه سوراخ موشهايشان به طويله سفارت آخوندي پناه و دستور كار مي گيرند.

نظام بي آبروي آخوندي، حتي دنبال كدخدا وشهردار و… از كشور هاي بيافرا، و… روستا هاي مالزي و آفريقاست، تا با آب و وتاب بياورد به ايران و باگونيهاي اسكناس او را بر گرداند.

و در رسانه هايش بنويسند و تبليغ كنند.

الان هم همه مزدوران دعوت به چلو كباب با مزه شقاوت و جنايت و دو رويي سفارت شده بودند و آخوند بريده لبناني را بياورن و عكس بگيرند و تبليغ كنند، از مزدوران خدابنده، قربانعلي، رزاقي وكرمي… وهمه ريز و درشتهاي بريده مزدوران امدند ،  عكس يادگاري با شيخ! انداختند و البته پول توجيبي هم فراموش نشده.

ازآنجائيكه آخوند ها در جنايت و خيانت و تبهكاري ، دروغ و دغل  در دنيا سقفها زده اند و كسي ياراي مقابله  با آنهابر سكوي  شيطاني آنهانيست،

براي همين مزدوران و دست پرورده گان نظام آخوندي نمي توانند از افراد  عادي باشند، بلكه از پس هزاران آزمايش در دنائت و خيانت عبور كرده و دل آخوند ها ر ا بدست مي آورند، اين نابخردان همانند لابي هاي مزدور و بي هويت در خارج كشور سعي مي كنند كه بنحويي جلو سرنگوني رژيم آخوندي  را بگيرند.

اما، اين مزدوران فكل كرواتي از ر ده آخوند ها هستند ودر جرگه اين نابخردان و خيانت پيشگان تاريخ قرار دارند.

حالا پز دروغين حقوق بشري و دموكراتيك بگيرند!.

از چراغ سحر و جادوي آنها خباثت و خيانت تراوش مي كند.

حالا هزار ان سايت و روزنامه، كتاب و داستانسرايي در مدح آخوند ها بكنند، يقه دراني كنند، دخيل كاخ سفيد و پارلمان ارو پا و… بشوند، و از مجاهدين و مقاومت بد بگويند و اراجيف گويي كنند، كار از اين كار ها گذشته، رژيم جلادان در سراشيبي سقوط قرار دارد، حالا شما پهلوان پنبه هاي مزدور تاريخ مصرف شما و نظامتان گذشته، اي پيشاني سياهان.

شما پيشاني سياهان ديگر كارايي نداريد، بهتر است كاسبي و كارتان را عوض كنيد!. گردهمايي امسال مشت محكمي بر پيكر فرتوت آخوندا بود.

حالا بي غيرتان مزدور دلشان را خوش كنند و عكس يادگاري بردارند.

مواظب كلاهتان باشيد،داره از سرتان مي افتد، نظام آخوندي سرنگون مي شود،

ابلهان، پست فطرتان