مراسم وحدت و به جان هم افتادن گرگها

مجید تولایی: “امروز در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت با خامنه ای ، به محض اینکه روحانی  جلوی میکروفن رفت پدر شهید احمدی روشن ایستاد و و رو به رهبری با فریاد گفت که وجود حسن روحانی برای کشور ضرر دارد.”

در ادامه این روایت آورده شده است:”یکی از اعضای بیت خامنه ای از وی درخواست کرد بنشیند ولی او قبول نکرد که در نهایت با وساطتت  حاجی زاده، احمدی روشن نشست و سخنرانی روحانی  آغاز شد.”

احمدی روشن  که گویا پدر یکی از تلف شده های دستگاه خامنه ای بوده  به سبب تاخیر در رسیدن به مراسم و هم طی مراحل طبیعی حفاظت و تشریفات با شروع سخنرانی روحانی   وارد حسینیه می شود. این موضوع_یعنی دیر رسیدن به مراسم_ موجب ناراحتی وی شده و همزمان با شروع سخنرانی روحانی با صدای بلند اعتراض می کند که چرا مراحل طبیعی حفاظت اینقدر طول کشیده و چرا برای سایر آقایان و روحانیون اینگونه نیست! خبرانلاین