مردم طی۱۰سال گذشته چقدر فقیر شدند؟ بهای گسترش موشکهای سپاه

بهار نیوز: بررسی آمار‌های مربوط به هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شوند، تصویر ترسناک و نگران کننده‌ای از آینده کوتاه مدت ایران به دست می‌دهند.