مرد مظنون به تروریسم آزادشد

مرد 22 ساله ای که روز پنجشنبه 19 نوامبر در شهر بولیدن واقع در شمال شرقی، در پی یک عملیات کسترده امنیتی دستگیر شد، مورد اتهام نیست و ازاد شد.

دادستان سو.ئد در یک اظهار نطر گفته است که او ازاد میشود ولی هنوز ظن ان وجود دادرد که نوعی اماده گی برای عملیات تروریستی وجود داشته.

در پی دستگیری  «مضر مثنی ماجد» سوالات زیادی در مورد اتهام تروریستی به وی ایجاد شده بود، اما اکنون عمکرد سازمان امنیت سوئد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

از جمله سوhلهائی که بیشتر مطرح بود: چگونه فردی که صدد انجام  عملیات تروریستی اینگونه اشکارا زنگی میکند.