مسئله عراق، انتخاب نخست وزیر نیست، مسئله بیرون انداختن رژیم است

مسئله عراق نشان دهنده این است که وضعیت این کشور پیچیده است و احزاب شیعه و یا رئیس جمهور ان نمیتوانند دست به انتخاب نخست وزیر بزنند. مقاومت مردم عراق و شهدای ان نشان دادند که عراق مصمم است که سرنوشت خودش را به دست فرزندان کشورش تعیین کند.

در همین راستا هم هر چقدر بخواهند نخست وزیر معرفی کنند، موفق نخواهند شد زیرا که 16سال است اغلب نیروهای سیاسی عراق، ازمایش مزدوری خود را به رژیم ایران پس داده اند. پس قبول کردن یا نکردن این مزدوران مسئله ای از عراق حل نمیکند. به بیان دیگر اصلا مسئله عراق انتخاب نخست وزیر نیست، مسئله بیرون انداختن رژیم و مزدورانش از حاکمیت عراق است .

عراق برای رسیدن به استقلال و رفاه راهی بجز این ندارد. انتخاب بهترین نفر هم در این حاکمیت فاسد و مزدور کاری نمیتواند بکند و خیال خامی بیش نیست.

خبرگذاشته شده بمنظور اگاهی از شرایط عراق است و بقول معروف رئیس جمهور هم بختش را تست کند.