مصرف بودجه مساعدت برای عضویت در شورای امنیت

روزنامه داگنز نیهتر، فاش ساحته است که دولت سوئد بودجه مساعدت به کشورهای نیازمند را به صورت پنهانی و با هدف کسب حمایت بعضی از کشورها برای به عضویت درآمدن این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ازاستفاده کرده است.

یک موسسه مستقل،  تحت پوشش سمینار شرایط اقلیمی میلیون‌ها کرون از بودجه مساعدت اعطا شده  از سوی وزارت امور خارجه را برای مصارف  رستوران، هتل و پروازهای گران  ۲۷ سفیر سازمان ملل به جهت کسب اراء انها برای به عضویت در امدن سوئد در شورای امنیت سازمان ملل به مصرق رسانده است.

این سفرا، نماینده کشورهای جزیره‌ای فقیر و کشورهای درحال‌توسعه جهان سوم هستند و تمامی این کشورها در ماه  ژوئن و  زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواهد اعضای جدید شورای امنیت را انتخاب کند، دارای یک  حق رأی هستند.

عضویت در شورای امنیت سازمان ملل یکی از بزرگترین اهداف دولت در سیاست خارجی است که استفان لوون در زمان آغاز کار خود در  پاییز سال ۲۰۱۴ آن را تصدیق کرد.