معاون قضاییه رژیم: هزینه سنگین نگهداری زندانیان

معاون قوه قضاییه: نگهداری زندانیان هزینه سنگینی به بودجه کشور تحمیل می‌کند

به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رژیم گفت: سیاست قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری زندانها و بکارگیری ظرفیت موجود جامعه برای تربیت مجرمان است. متاسفانه با جمعیت قابل توجهی به عنوان مجرم در زندان مواجه هستیم نگهداری آنها هزینه سنگین مادی به بودجه عمومی کشور تحمیل می کند و جداکردن آنها از خانواده آسیب جدی به خانواده می زند و رفتارهای مجرمانه را گسترش می دهد.

متاسفانه امروز ترویج فرهنگ بزهکاری در زندان وجود دارد و با کاهش جمعیت زندانها در بودجه عمومی صرفه جویی شده و از بودجه در مسیر اصلاح و تربیت استفاده کنیم .