معرفی انجمن آزادي عراقي اروپايي (EIFA)

اخیرا يك ارگان عراقي اروپايي بانام « انجمن آزادي عراقي اروپايي (EIFA)در تاريخ 4 آوريل 2014) اعلام موجوديت كرده.  اين انجمن دراعلام موجوديت خود مطرح كرده است: « هدفش بازگرداندن آزادي و عدالت به عراق،پايان دادن به فرقه گرايي ،پايان فساد و…..است».

رياست اين ارگان با آقاي استيونسون است و اعضاي هيئت آن آقايان ويدال ، جان بروتون، نخست وزير سابق ايرلند؛ گير هارده، نخست وزير سابق اسلند؛ جوليو ترتسي، وزير خارجه سابق ايتاليا؛ لرد كارلايل؛ پائولو كازاكا)؛ و اعضاي افتخاري شامل طارق هاشمي، معاون رئيس جمهور سابق عراق و سيد احمد غزالي نخست وزير سابق الجزاير ميباشد.

اين ارگان سايت وفيس بوك وتوييتر خودش را به شرح زير اعلام كرده است:
سايت:
www.eu-iraq.org
فيسبوك
www.facebook.com/EuIraq
توييتر
www.twitter.com/EuIraq