منتظر یک فاجعه در جنوب غرب خوزستان هستیم

رژیم که سلامت مردم را فدای تجارت و اقتصاد و سرپا نگهداشتن خود میکند، مجبور شد که مرزهای خوزستان را با عراق و به مدت یک هفته ببندد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به مشاهده نمونه مثبت کرونای جهش‌یافته در جنوب غرب خوزستان، نسبت به عواقب وحشتناک این مساله هشدار جدی داد.

دکتر شکراله سلمان‌زاده در جمع خبرنگاران رژیم گفت: با توجه به جهش بیماری کووید – ۱۹ در منطقه جنوب غرب خوزستان، اگر مردم به خصوص جوانان و میانسالان از خود مراقبت نکنند باید منتظر یک فاجعه در منطقه باشیم و خطر مرگ در این شرایط حتمی می‌شود.

به گزارش ایسنا، .رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان بیان کرد: در صورت شیوع گسترده ویروس جهش‌یافته، حتی تمام بیمارستان‌های منطقه نیز پاسخگوی بستری بیماران نخواهند بود.