مهرداد مرادی: مرگ رفسنجانی مرگ یک قاتل

با ارسال خبر مرگ رفسنجانی بر روی سایت های خبری ابتدا این فکر به ذهن میرسید که شایعه ای را در فضای مجازی منتشر کردند . اما وقتی خبر به صورت رسمی تائید شد  یاد این بیت خیام افتادم  که بهرام که گور میگرفتی همه یک عمر     دیدی که چطور گور بهرام گرفت .

چه خانواده هائی که داغ عزیزانشان بر جگرشان باقی است با دستور اعدام  های سال 67 که یکی از بانیان آن جنایت رفسنجانی بود .تا اینکه فرشته  مرگ چه به صورت طبیعی (سکته ) یا به صورت تصنعی (قتل )  او را در آغوش کشید .

جنگ گرگ ها در بین سران رژیم از مدتها قبل بالا گرفته بود ورفسنجانی به عنوان یکی از ستونهای حکومت آخوندی که همیشه سایه لطف و مرحمتش بر سر خامنه ای قرار داشت و یک شبه او را ولی فقیه نمود و رهبری را به او هدیه داد .

اما خامنه ای هیچگاه نتوانست سایه سنگین رفسنجانی را بر سر خود بپذیرد و از این رو طبیعی بود که انسان حیله گری همچون رفسنجانی به علت اینکه اسرار نطام آخوندی را هم همراه خود داشت مورد حمله جناح خامنه ای قرار بگیرد و همیشه توسط اطرافیان خامنه ای تحت فشاری قرار بگیرد که حمایت خامنه ای هم همراه دارد .

با وجود همه حمله هائی که به رفسنجانی صورت میگرفت  ولی هیچگاه واکنشی  تند از این روباه پیر دیده نشد ..شاید به خاطر اینکه احساس میکرد حمله ها یک دعوای  زرگری است ..ولی دعوای زرگری اینقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه لازم شد رسماً مهر تائید بر حذف رفسنجانی بر شناسنامه سیاسی این آخوند جنایت کار زده شود و در زمانی که در صحت جسمی قرار داشت به یکباره فرشته مرگ بر او نازل شد..

با مرگ رفسنجانی کفه ترازو به سمت خامنه ای و سپاه سنگین تر شد و باعث شکست جبهه اصلاح گرایان شده .هر چند که آخوند و اصلاحات با همدیگر  جور نیستند و اصولاً هیچ آخوندی اصلاحات را برای پیشرفت جامعه نمیخواهد و فقط به فکر منافع رژیم است ولی با این تفاسیر باید گفت مرگ جبهه اصلاحات رسیده وحکومت یک دست شده و سپاه حاکم بی چون چرای مملکت است.

از مرگ رفسنجانی به بعد همه سران حکومتی مانند گرگ خواهند خوابید یک چشم باز و یک چشم بسته ..چرا که نه قدرت و نه جایگاه رفسنجانی را دارند  و با چشم خود دیدند که چطور به زیر کشیده شده و این فرشته مرگ میتواند بر خیلی از مخالفین نیز نازل شود .

این حکومت برای سرنگونی نیازبه دو  عامل دارد :

یک:  نیروی مقابله گر و کارآمد که همانا مجاهدین  خلق که در این سالها این توانائی را به زیبائی هر چه تمامتر به نمایش گذاشتند و رژیم ایران به خوبی آگاه است از این توانائی .

دوم :همبستگی مردم ایران  بر علیه این حکومت جنایت کار

مهرداد مرادی
18 01 2017