زنان میتوانند،بدون اجازه شوهر، از خانه خارج شده و بروند رای بدهند

شفقنا-مکارم به پرسشی درباره موارد خروج زن از منزل بدون اجازه شوهرپاسخ گفته است.

“پرسش :زنان در چه مواردی می توانند بدون اذن شوهر از منزل خارج شوند؟

پاسخ :الف) در مورد انجام واجبات (مانند حج واجب و صله رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)،

ب) فراگرفتن احکام اسلام مثل اینکه به مسجد بروند تا در آنجا احکام اسلامى را بشنوند،

ج) در مورد تهیّه اجناس ضرورى و لوازم منزل در صورتى که شوهر یا شخص دیگرى براى آنها انجام ندهد،

د) براى رأى دادن در انتخابات و یا شرکت در راهپیمایى هاى ضرورى، …

ه) در مورد مراجعه به طبیب. و هر آنچه مورد نیاز زن است و بدون آن گرفتار زحمت می شود مانعی ندارد از قبیل عیادت بیماری که عرفا باید از او عیادت کند و همچنین اگر از ماندن در خانه خسته شود و بخواهد بیرون رود تا روحیه اش تازه شود.”