میزان وجود بیش از حد ارسنیک در دریاچه ارومیه

میزان وجود یک عنصر سمی در دریاچه ارومیه

به گزارش ایسنا، آرسنیک، عنصری سمی است که مقدار کمی از آن می‌تواند موجب مرگ انسان شود. محققان در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آلودگی به آرسنیک در رسوبات دریاچه ارومیه و احتمال تأثیر آن بر سلامت جامعه انسانی” این موضوع را بررسی کردند. در مقاله ای در این زمینه امده اسد: «بر اساس نتایج آزمون، میانگین غلظت آرسنیک در رسوبات منطقه در هر دو فصل (۷.۴۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم) از میزان استاندارد کیفیت رسوب کانادا (۷.۲۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم) بیشتر است، به عبارت دیگر در مرز خطر قرار دارد.»

در بخش پایانی این مقاله آمده: «افزایش بار آلودگی به فلزات سنگین از جمله آرسنیک در رسوبات و آب دریاچه می‌تواند زنگ خطری برای ادامه نسل پرندگان و سایر موجودات آبزی دریاچه باشد. به همین دلیل، انجام پایش مستمر آب رودخانه‌های ورودی به دریاچه ارومیه، ممنوعیت استفاده بی‌رویه از کودهای کشاورزی و آفت‌کش‌ها، ممانعت از ورود پساب‌های صنعتی و کشاورزی و فاضلاب‌های شهری به دریاچه و رودخانه‌های منتهی به آن می‌تواند برای کاهش بار آلودگی این اکوسیستم ارزشمند بسیار مفید باشد.»