نصب دوربین های مدار بسته در کلاسهای درس دانشگاههای ایران

دوربین مدار بستهنظام پلید جمهوری اسلامی در وحشت از قیامهای پیش رو به نصب گسترده دوربین های مدار بسته در کلاسهای درسی  دانشگاهها روی آورده است.

در همین راستا تمامی کلاس‌های دانشکده صنایع و عمران دانشگاه آزاد قزوین را به دوربین‌های مداربسته مجهز کرده و تمامی حرکات دانشجویان را زیر نظر گرفته اند.

این در حالی است که در گذشته نیز محیط دانشگاه و دانشکده‌های برق و مدیریت به دوربین های مداربسته مجهز بوده و با گذشت یک ترم و اعتراض برخی از اساتید و دانشجویان، حراست دانشگاه نسبت به این موضوع بی توجه بوده و کماکان تمامی حرکات دانشجویان و اساتید را در کلاس‌ها زیر نظر دارد و به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه در چند سال گذشته این دانشگاه حتی به یک تشکل یا نشریه مستقل سیاسی فرهنگی اجازه فعالیت نداده و با آمدن دولت روحانی فضای سیاسی دانشگاه آزاد قزوین هیچ تغییری نکرده و فضای دانشگاه حیاط خلوت یک سری از جریان های خاص شده است و به دانشجویان مستقل هیچ بهایی داده نمی شود.