نظر کارشناس رژیم در مورد نشست ورشو

«احمدرضا روح الله زاد» کارشناس مسائل منطقه رژیم در روزنامه قدس نوشت:
یکی دیگر از اهداف این اجلاس تشدید جنگ روانی با هدف بی ثبات سازی امنیتی در داخل ایران است.

امریکا امیدوار بود از طریق تشدید تحریم‌ها و افزایش ناامنی‌های اقتصادی به نوعی مدیریت اعتراضات در ایران و تبدیل آنها به شورش علیه نظام را موجب شود  اجلاس پیش روی در واقع ارائه یک کد به جریانات نفوذی و یا سرخورده است تا زمینه تشدید چالش‌ها در داخل را مدیریت کنند.

طرح مباحثی که در آن راهکار حل مشکلات اقتصادی را :

” تفاهم سازنده و تعامل با جهان توسعه یافته

” نیز ” خود داری از مواضع جنجالی و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی در منطقه

” از طریق ” باز تعریف دکترین سیاست خارجی ایران ” می‌دانند

و یا تلاش در القا این موضوع دارند که ” مهم‌ترین چالش ما در سیاست خارجی که مابه ازا امنیت ملی نیز دارد که سر و سامان دادن به وضعیت سیاست خاورمیانه‌ای کشور است” و ” اگر سیاست خاورمیانه‌ای ما واجد تنظیمات درستی نباشد این فرصت‌ها می‌توانند تبدیل به تهدید شود” در همین چارچوب قابل ارزیابی است.