نقدی: کوروش ساخته و پرداخته پهلوی است

معاون فرهنگی -‌ اجتماعی سپاه گفت: کوروش جایگاهی نداشته و عددی نبوده بلکه شاهی بوده که با یهودی ها رابطه خوبی داشت. شاهی بوده که با یهودی ها ساخته پس ما هم باید با آن ها بسازیم؟ کوروش ساخته و پرداخته پهلوی است. اسم کوروش را هیچ کجا پیدا نمی کنیم، او را برای پیوند مردم ایران با یهود علم کردند. تابناک