نمایندگان کارگری صورتجلسه تعیین دستمزد را امضا نکردند

نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نکردند/ آیا مزد با توافق کارفرما و دولت تعیین می‌شود؟

رژیم ضد کارگری اخوندی، علیرغم تورم 41درصدی که خودش انرا گفته است و بسیار بیشتر از این است ، حاضر نیست که حقوق کارگران را افزایش دهد و اَ جلسه مزدی امروز بدون تامین نظرات کارگران خاتمه یافته است.

به نوشته ایلنا ن، جلسه مزدی شورای عالی کار پس از بیش از شش ساعت چانه زنی و مذاکره، موفق به تامین نظرات نمایندگان کارگری نشده است؛ این جلسه بدون حصول اجماع خاتمه یافته و ظاهراً نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه نشده اند.

از قرار معلوم، فاصله زیادی میان تفکرات دولتی ها و کارفرمایان با الزامات ماده 41 قانون کار وجود داشته و به همین دلیل، نمایندگان کارگری حاضر به توافق و امضای صورتجلسه نشده اند.

در نهایت رژیم ضدکارگری تصمیم گرفته است که مزد با توافق دولتی ها و کارفرمایان بدون کسب رضایت و توافق کارگران تعیین شود.

باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه مزدی بدون کسب توافق کارگران، صرفاً براساس نظرات کارفرمایان و دولت تامین می شود؟