نگرانی مزدوران رژیم در عراق

هشدار درباره پیامدهای بین المللی شدن اوضاع عراق

یک عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم درباره بین المللی شدن وضعیت عراق هشدار داد. عباس العیساوی در بیانیه‌ای که الفرات منتشر کرده است، اظهار داشت بین المللی کردن آنچه در عراق جریان دارد، سبب می‌شود تا همه اعم از تظاهرات کنندگان، دولت واحزاب عراقی، بهای سنگینی پرداخت کنند.

وی افزود انتخابات مجدد یک خواسته آمریکایی با اصرار سازمان ملل متحد به معنای بازگشت عراق به سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ خواهد بود، در حالی که عراق گام طولانی را در بازپس گیری حاکمیت برداشته است. مشرق