هشدار مقاومت در مورد طرح اخوندها برای سر به نیست کردن 7 گروگان اشرفی

هشدار به مقامات آمريکايی و ملل متحد – ۶ مأمور نيروی قدس در بغداد و طرح آخوندها برای تحويل گرفتن گروگانها يا سر به نيست کردن آنها در عراق
مقاومت ايران از روز 22آبان (13نوامبر) در چندين اطلاعيه، خبر ورود 6 مأمور نيروی تروريستی قدس به عراق را، که به منظور پرده پوشی جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف و در ارتباط با سرنوشت 7 گروگان صورت گرفته، فاش کرده است.

از سوی ديگر طبق گزارشهايی که از درون رژيم ملايان و شورای عالی امنيت آن به دست آمده است، رژيم آخوندی، در معامله با مالکی، در انتظار موقعيت مناسبی است تا دولت عراق گروگانها را به اين رژيم تحويل دهد، يا آنها را در عراق به قتل برساند يا در زير شکنجه در هم بشکند.

در پايان يازدهمين هفته گروگانگيری و اعتصاب غذای ساکنان ليبرتی و ايرانيان در کشورهای مختلف، ملاقات و گفتگوهای دژخيمان نيروی تروريستی قدس با مقامهای بالای حکومت عراق درباره سرنوشت گروگانها، نگرانی گسترده يی را در مورد توطئه های رژيم ايران و حکومت مالکی درباره استرداد يا سر به نيست کردن گروگانها دامن زده است.

اظهارات شگفت انگيز يک «مقام ارشد دولت» آمريکا در بريفينگ تلفنی 30اکتبر و اظهارات نماينده وزارت خارجه در جلسه استماع زيرکميته خاورميانه کنگره در 13نوامبر به سود مالکی، و تلاش حيرت انگيز او از ابتدا تا انتهای استماع برای بی اطلاع جلوه دادن و بی تقصير وانمود کردن مالکی در جنايت بزرگ عليه بشريت، هر اقدام جنايتکارانه ديگری از سوی حکومت عراق در قدمهای بعدی را نيز تسهيل می کند. مقام مزبور در بريفينگ تلفنی تصريح کرد «ما تا امروز اطلاعات معتبری نداريم که دولت عراق به هيچ ترتيبی در حمله مذموم به اشرف دست داشته باشد».

نماينده وزارت خارجه همچنين به نحو شوکه کننده يی در استماع کنگره ادعا کرد که 7گروگان در عراق نيستند!

اين اظهارات مطلقاً صحت ندارد. اسناد و مدارک زيادی برای ارائه به تحقيقات مستقل و هر مرجع و دادگاه بی طرف بين المللی وجود دارد که به روشنی نشان می دهد 7گروگان هم چنان در خاک عراق و تحت کنترل نيروهای ويژه نخست وزيری و پسر مالکی هستند. مقاومت ايران جزييات را به طور مستمر با طرفهای آمريکايی در ميان گذاشته است اما وزارت خارجه به دلايل نامعلوم از تحقيق در مورد اين جنايت بزرگ و حتی از درخواست رسمی انجام تحقيقات مستقل و بی طرفانه و شفاف توسط ملل متحد خودداری می کند.

بديهی است که اگر گروگانها به رژيم ايران مسترد يا در عراق کشته شوند بيشترين مسئوليت متوجه دولت آمريکاست که به طور مکرر امنيت و سلامت آنها را تضمين کرده بود.

مقاومت ايران در آغاز دوازدهمين هفته اعتصاب غذا در ليبرتی و کشورهای مختلف جهان، با توجه به نگرانيهای فوق العاده خانواده ها و جامعه ايرانيان، خواستار دخالت و اقدام فوری رئيس جمهور اوباما برای آزادی گروگانها است. به گروگان گرفتن 7فرد حفاظت شده به مدت 78روز از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
17نوامبر 2013 (26آبان 1392)