نمایشگاه عکس و آکسیون در استکهلم در حمایت از قیام مردم ایران

امروز پنج شنبه، 28 نوامبر صدها نفر از ایرانیان آزاده، هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در میدان مینت توریت (Mynttorget ) مقابل پارلمان سوئد، جمع شدند و حمایت خود را از قیام مردم ایران را اعلام میکنند.

در این نمایشگاه که به طرز بسیار زیبائی به معرض عموم گذاشته شده بود ، لارش ارنه استاکس انگ، نماینده پارلمان سوئد از حزب مدارات و مگنوس اوسکارشون از حزب دموکرات مسیحی ها، شرکت داشتند و طی سخنانی حمایت خود را از قیام کنندگان و شورای ملی مقاومت به عنوان جایگزین دموکراتیک رژیم آخوندی ابراز داشتند.

شرکت کنندگان ضمن حمایت از قیام کنندگان و همدردی با خانواده های شهدای قیام، شعار میدهند: مرگ بر دیکتاتور، سرنگون باد رژیم آخوندی، سفارت ایران در استکهلم را ببندید. شرکت کنندگان همچنین حمایت خود را از جایگزین دموکراتیک رژیم، شورای ملی مقاومت ابراز میدارند.

لارش ارنه استاکس انگ، نماینده پارلمان سوئد از حزب مدارات در بحث پارلمانی از نخست وزیر سوئد استیفان لوون سوال کرد که دولت سوئد چه اقدامی در حمایت قیام کنندگان ایران کرده است.

نمایش عکس از شهدای قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67

لارش ارنه استاکس انگ، نماینده پارلمان سوئد از حزب مدارات در بحث پارلمانی از نخست وزیر سوئد استیفان لوون سوال میکند که دولت سوئد چه اقدامی در حمایت قیام کنندگان ایران کرده است.