وزارت امورخارجه بریتانیا به ایرانیان دوتابعیتی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند

وزارت امور خارجه بریتانیا به اتباع ایرانی-بریتانیایی هشدار داد که به جز در موارد بسیار ضروری از سفر به ایران خودداری کنند.

وزارت‌ امور خارجه بریتانیا در صفحه مربوط به اطلاعات سفر به ایران هشدار داد که شهروندان بریتانیایی بویژه آنهایی که دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی-ایرانی هستند، بیش از سایر ملیتها در صورت سفر به ایران در معرض خطر تحریک سوء ظن ﻣﺄموران امنیتی جمهوری اسلامی هستند. در این صفحه آمده است که مسافران مستقل و دانشجویان بیشتر از بازرگانان و کسانی که با تور به ایران سفر می کنند یا با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج یا داخل ایران ارتباط دارند، در معرض خطر بازداشت هستند.

در ادامه توصیه های وزارت امور خارجه بریتانیا چنین آمده است: جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را برای شهروندان ایرانی به رسمیت نمی شناسد و کنسولگری بریتانیا در ایران در صورت دستگیری اتباع ایرانی-بریتانیایی امکانات بی نهایت محدودی برای پشتیانی از آنها دارد. ﻣﺳﺆولان جمهوری اسلامی تا به حال در بسیاری از موارد از عمل به تعهدات بین المللی خود سرباز زده اند و به هنگام بازداشت یک شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه از اطلاع دادن به سفارتخانه کشور مربوطه امتناع کرده اند. بنابراین شما باید در طول اقامت در ایران به طور مداوم با خانواده یا دوستان خود در این کشور در تماس باشید.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین توصیه های وزارت امور خارجه بریتانیا منعکس کننده دلسردی و ﻳﺄس وزیر امور خارجه این کشور، ژرمی هانت، از آزاد ساختن نازنین زاغَری است. رادیو فردا