وزارت بهداشت رژیم: ادامه شیوع بیماری با روندی صعودی

 سخنگوی وزارت بهداشت رژیم به گزارش ایسنا، گفت: با یک شیب صعودی روند شیوع بیماری ادامه دارد.

می دانیم که دوره کمون بین سه تا ۱۴ روز است و ممکن است موارد استثنا هم وجود داشته باشد. در عین حال درباره میزان ماندگاری ویروس در سطوح مختلف، مطالب متفاوت بوده و میزان ماندگاری آن بین چند ساعت تا چند روز گفته شده است. اینکه گفته می‌شود این ویروس ۹ روز ماندگاری دارد، بیشتر در شرایط آزمایشگاهی است که شرایط زندگی عادی با شرایط آزمایشگاهی متفاوت است.

جهانپور ادامه داد:اینکه در روزهای اخیر تعداد موارد ابتلا را افزایش یافته می‌بینید ناشی از این است که با هدف شناسایی و مداخله زودهنگام موارد بیشتری را شناسایی می‌کنیم. ایسنا