وزارت خارجه آمريکا حمله موشکی به ليبرتی را قوياً محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با صدور بيانيه يی اعلام کرد، آمريکا حمله موشکی به کمپ ليبرتی را که بنا به گزارشات ساکنان کمپ را کشته و مجروح کرده است به قوی ترين صورت محکوم می کند.

“جن ساکی” سخنگوی وزارت خارجه در اين بيانيه گفت: از لحظه يی که ما خبر اين حمله را شنيديم در تماس با يونامی و مقامات بلندپايه دولت عراق بوديم تا از رسيدگيهای فوری به مجروحان مطمئن شويم.

در بيانيه وزارت خارجه آمريکا آمده است: ما به فراخواندن دولت عراق برای انجام اقدامات بيشتر جهت تأمين امنيت کمپ در مقابل حملات بعدی ادامه می دهيم. اقداماتی هم چون نصب جان پناهايی از قبيل سنگر يا تی وال. ما همچنين دولت عراق را فرا می خوانيم که احترام به تعهدات خود طبق توافقنامه 25دسامبر 2011 با يونامی ادامه دهد و دولت عراق را ترغيب می کنيم که مجرمان را پيدا کرده و آنها را مورد حسابرسی قرار بدهد.