وزارت خارجه آمریکا، ولی فقیه نظام را مسئول نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرد

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 25فروردین 95 گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جهان در سال 2015 منتشر کرد.

نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران

وزارت خارجه آمریکا در بخشی از این گزارش که به ایران اختصاص دارد به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران از جمله افزایش اعدامها به‌ویژه اعدام نوجوانان پرداخته است.

نقض آزادیهای مدنی شامل آزادی تجمعات، انجمنها، مذهب و مطبوعات از جمله موارد نقض حقوق‌بشر است که در گزارش وزارت‌خارجه آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش تأکید شده است: در ایران، دولت یا مأموران آن مرتکب قتلهای خودسرانه یا غیرقانونی شده‌اند. دولت طی سال 2015، 964نفر را اعدام کرده است که بسیاری از محاکمات از اصول پایه‌یی روندهای حقوقی و قضایی برخوردار نبوده‌اند. دست کم 33نفر از این اعدامها به‌صورت علنی انجام شده است. در میان اعدام شدگان 4نوجوان دیده می‌شود که هنگام ارتکاب جرم انتسابی زیر 18سال بوده‌اند. بر اساس گزارش سازمانهای مدنی تعداد اعدامها بسیار بیش از این آمار است.

گزارش وزارت‌خارجه آمریکا به تأثیر ساختار ولایت مطلقه فقیه در نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران پرداخته و نوشته است:
رژیم ایران یک حکومت مذهبی با نظام سیاسی مبتنی بر ” ولایت فقیه ”… می‌باشد. رهبر این رژیم نفوذ مهمی بر شاخه‌های قانونگذاری و اجرایی دولت دارد و دارای اختیارات قانونی برای کنترل قوه قضاییه، رسانه‌های دولتی و نیروهای مسلح است

رهبر این رژیم هم‌چنین غیرمستقیم نیروهای امنیت داخلی و سایر نهادهای کلیدی دیگر را کنترل می‌کند.