پخش زنده بیست و سومین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز جمعه اول اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری بیست و دومین جلسه در حال انجام است. در این جلسه فریدون نجفی آریا شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید