پخش زنده 27مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز سه شنبه 12 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 27مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه مجاهد خلق، خدیجه برهانی، از اشرف3 (آلبانی) و حسین سید احمدی شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید